60 населени места са в 20 километровата зона на индустриалната свинеферма в Петърч

465 преглеждания

ОБДХ-София област с писмо до кметовете на общините на запад от София

Писмо до кметовете на общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница с информация за общините и населени места от територията на София област, които попадат в двадесет километровата зона на индустриална свинеферма, собственост на „Цема“ ЕООД, находяща се в землището на с. Петърч, Община Костинброд, е изпратила Областната дирекция по безопасност на храните - София област. Ето и текста на писмото:

„Уважаеми Госпожи и Господа,

Уведомяваме Ви, че на територията на ОДБХ София област функционира животновъден обект - индустриална свинеферма, с рег. №2234-0162, собственост на „Цема“ ЕООД, находяща се в землището на с. Петърч, Община Костинброд. В двадесет километровата зона на индустриална свинеферма „Цема“ ЕООД попадат следните общини и населени места на територията на София област:

Община Костинброд:

гр. Костинброд и селата: Безден, Богьовци, Бучин проход, Голяновци, Драговищица, Градец, Дреново, Дръмша, Опицвет, Петърч, Понор, Царичина, Чибаовци

Община Годеч:

гр. Годеч и селата: Шума, Руден, Мургаш, Каленовци

Община Своге:

села: Искрец, Завидовци, Свидня, Церецел, Манастирище 

Община Сливница:

гр. Сливница и селата: Алдомировци, Бахалин, Братушково, Бърложница, Гургулят, Гълъбовци, Драготинци, Извор, Пищане, Повалиръж, Радуловци, Ракита, Бахалин

Община Драгоман:

гр. Драгоман и селата: Беренде, Летница, Големо Малово, Мало Малово, Чуковезер, Камбелевци, Табан, Раяновци, Цръклевци, Василовци, Драгоил

Община Божурище:

гр. Божурище и селата: Гурмазово, Делян, Златуша, Мала Раковица, Пожарево, Пролеша, Росоман, Хераково, Храбърско

С уважение,

Д-р Леонид Лавчев /Директор на ОДБХ София Област/“

EspressoNews