В четвъртък ще заседава Общински съвет-Костинброд

408 преглеждания

Вижте проекта на дневен ред

Петдесет и първото заседание на Общински съвет-Костинброд ще се състои на 1 ноември 2018 г.  (четвъртък). То е насрочено за 15:00 ч. и ще се проведе в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” –  гр. Костинброд. Проектът на дневен ред включва следните 20 точки:  

1. Докладна записка № 93-00-732/19.10.2018 година, относно: Актуализирано разпределение на промените за приходната и разходната част по бюджет 2018 години.

2. Докладна записка № 93-00-734/19.10.2018 година, относно: Промяна размера на бюджета за 2018 година.

3. Докладна записка № 93-00-731/18.10.2018 година, относно: Приемане  проект за девета промяна на поименен списък на обектите за придобиване на  ДМА, основен  ремонт  и безобектови машини  и  съоръжения  – централна  доставка  с лимитни  средства  за  2018 година и разшифровката на капиталовите разходи,  финансирани от приходи по § 40-00.         

4. Докладна записка № 93-00-733/19.10.2018 година, относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Костинброд и Председателя на Общински съвет за III-то тримесечие на 2018 година.

5. Докладна записка№ 93-00-724/19.10.2018година, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост за 2018 година.

6. Докладна записка № 93-00-704/16.10.2018 година, относно: Изменение на решение № 595, взето на заседание на Общинсдки съвет – Костинброд от 07.12.2017 г., относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2018 год.

7. Докладна записка № 93-00-717/18.10.2018 година, относно: Премане на поименен списък на педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Костинброд, имащи право на възстановяване на транспортните разходи за учебната 2018/2019 година.

8. Докладна записка №93-00-718/18.10.2018 година, относно: Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2018/2019 година.

9. Докладна записка№ 93-00-725/19.10.2018година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост.

10. Докладна записка№ 93-00-723/19.10.2018година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем и приемане на годишна наемна цена за общински поземлен имот № 089007 от землището на с.Опицвет с ЕКАТТЕ:53607, община Костинброд, Софийска област.

11. Докладна записка№ 93-00-726/19.10.2018година, относно: Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост и одобряване на експертна оценка.

12. Докладна записка№ 93-00-727/19.10.2018година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост.

13. Докладна записка№ 93-00-729/19.10.2018година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост.

14. Докладна записка№ 93-00-728/19.10.2018година, относно: Актуализация на план за действие за общинските концесии на територията на община Костинброд за 2018 година.

15. Докладна записка № 93-00-712/17.10.2018 година, относно: Решение за изменение на структурата на общинска администрация – Костинброд, Софийска област.

16. Докладна записка № 830/22.10.2018 година, относно: Овластяване на представител на Община Костинброд в качеството и на акционер в „Костинброд Еко“ АД, за участие в следващотот заседание на Общото събрание на дружеството.

17. Докладна записка № 93-00-734/19.102018 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за засрояване/ за предприятие за обработка на метали в поземлен имот 38978.34.10, землище на Костинброд.

18. Докладна записка № 93-00-722/19.102018 година, относно: Изменение на подробния устройствен план/ плана за регулация / за промяна на регулационния план на гр. Костинброд по кадастралната карта на града в частта на УПИ I – 3115 и УПИ IХ – 3114 при о.т.938, о.т. 939а и о.т. 930 кв. 239 по плана на Костинброд.

19. Докладна записка № 93-00-745/25.10.2018 година, относно: Допълнителни трудови възнаграждения на кметове на кметства.

20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

EspressoNews