На 26 септември ще заседава Общински съвет-Сливница

209 преглеждания

Вижте дневния ред

Редовно заседание ще проведе Общински съвет-Сливница на  26 септември 2019 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в салона на община Сливница - ет.1. Проектът на Дневен ред предвижда местният парламент да разгледа следните докладни:

1. Докладни записки:

Вх. № 73   ОТНОСНО: Предложение за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд - вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС

Вх. № 74   ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Сливница за 2019 г. - вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 75   Актуализация и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сливница за 2019 г. вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 76 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 на ОбС - Сливница за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС  - вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 77  ОТНОСНО:  Избиране на заместник кмет, който временно да изпълнява длъжността кмет на община Сливница и лице, което временно да изпълнява длъжността кмет на кметство Алдомировци - вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 78  ОТНОСНО: Допускане изменение на подробен устройствен план/ПУП/- изменение на ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в обхвата на УПИ XLVI-1857,1929 за ”Сервиз за тежкотоварни автомобили , офис, складова част, обслужващи помещения и паркинг” кв.30 гр. Сливница- вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 79  ОТНОСНО: Разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост - язовир „Братушково" - вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 80  ОТНОСНО: Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - изменение на ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ в обхвата на имот с идентификатор 67372.11.58,  УПИ I-6,5 кв.116а гр.Сливница

2. Изказвания, питания,становища и предложения на граждани

3. Въпроси към кмета и отговори

4. Разни

EspressoNews