ОбС-Божурище с редовно заседание на 28 юли

485 преглеждания

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

Общинският съвет на Божурище ще проведе редовно заседание на 26.07.2018 г. /четвъртък/, от 14:00 часа в малкия салон на НЧ „Христо Ботев–1934", информират на официалната страница на ведомството.

Ето и Дневния ред на заседанието:

1. Промяна в общинския бюджет за 2018 година - Докладна записка срег.№ Д-201/19.07.2018 г.

2. Утвърждаване на маломерна група в ДГ „Детелина” в с. Храбърско - Докладна записка с рег.№ Д-200/18.07.2018 г.

3. Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Божурище - Докладна записка с рег. № Д-202/19.07.2018 г.

4. Даване на съгласие за предоставяне под наем на помещение № 1в сграда, находяща се в УПИ IVобщ., кв.31по плана на гр. Божурище, на СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ“ - Докладна записка с рег. № Д-207/19.07.2018 г.

5. Предоставяне на имот №58606.22.267, м. „Горни соват“ по КККР на с. Пролеша, за възстановяване на наследниците на Горчо Славов Гогов, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗРЗИДЗСПЗЗ - Докладна записка с рег.№ Д-208/19.07.2018г.

6. Предоставяне на имоти по КККР на с.Росоман, за възстановяване на наследниците на Стоил Иванов Белев, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗРЗИДЗСПЗЗ - Докладна записка с рег.№ Д-2094/19.07.2018 г.

7. Разкриване на нова социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Божурище, във връзка с изпълнението на Проект №BG05М9OP001-2.005-0153, „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗАЕТОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ” - Докладна записка с рег.№ Д-206/19.07.2018 г.

8. Отчет за дейността на Общински съвет - Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. -Докладна записка с рег. № Д-203/19.07.2018 г.

9. Приемане на програма за работата на Общински съвет - Божурище за периода 01.07.2018 г.  - 31.12.2018 г. - Докладна записка с рег. № Д-204/19.07.2018 г.

10. Разни.

EspressoNews