ОбС-Сливница с редовно заседание на 31 май

399 преглеждания

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА

Общински съвет-Сливница ще проведе редовно заседание на 31.05.2018 г. /четвъртък / от 14.00 часа. То ще се състои в салона на община Сливница - ет. 1-ви.

Местният парламент ще разгледа докладни записки относно Сключване на тристранно споразумение с Министъра на финансите и Управляващия орган на ПРСР 2007-2013; Приемане на окончателния годишен план на отчета за 2017 година; Актуализиране и допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г.; Представените отчети за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства през бюджетната 2017г. на Народните читалища в община Сливница, както и вземане на решение за откриване процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се на втори етаж от триетажна сграда на УПИ -/// - за Битов комбинат, кв. 107а по плана на гр. Сливница.

Общинските съветници ще се произнесат и по предложения за предоставяне на земи от общинския Поземлен фонд за обезщетение на собственици и възстановяване на правото на собственост, както и одобряване на пазарната оценка и възлагане провеждането на публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Сливница.

Заседанието ще завърши с изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Ето и пълния проект на Дневен ред на заседанието.

 

EspressoNews