Община Своге развива активна социална политика

112 преглеждания

Община Своге развива активна социална политика

От началото на мандата на кмета на Община Своге Емил Иванов основна линия в провежданата политика е предоставянето на социални услуги и грижата към хора с увреждания, застрашени от социално изключване, в неравностойно положение. Голям финансов ресурс и усилия са съсредоточени в разработването, кандидатстването и изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Изключително успешно функционира трета поредна година „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Центърът е създаден в началото на 2016 г. по проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от община Своге‘‘ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. Услугите, които предоставя Центъра включват разнообразни консултативни и терапевтични дейности, индивидуална подкрепа и дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения. За периода от услугата  „Домашен помощник“ са се възползвали 160 човека, а трудова заетост е осигурена на над 100 лица. Общият брой на лицата, на които са предоставяни услуги от откриването му до момента е над 670. Центърът развива и голяма благотворителна дейност- регулярно се организират дарителски кампании и безплатни медицински прегледи.

Предстои надграждане на дейността на Центъра чрез подаването на проектно предложение по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Чрез реализацията на проектните дейности ще се предостави индивидуализирана подкрепа с предоставяне на интегрирани здравно - социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности на хората с увреждания и възрастните хора в община Своге. Основната цел на общинското ръководство е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване.

Община Своге поддържа и изпълнява услугата „Домашен социален патронаж“, благодарение на която на над 90 потребители от град Своге и селата Искрец, Свидня, Томпсън и Владо Тричков е осигурена топла и питателна храна всеки ден.

За четвърта поредна година 100 лица в неравностойно положение се хранят безплатно всеки ден чрез реализацията на операцията „Осигуряване на топъл обяд“. Топъл обяд се предоставя на нуждаещи се в град Своге и селата Искрец, Свидня, Томпсън, Реброво, Владо Тричков, Заселе, Зимевица, Гара Бов и Гара Лакатник. Проектът се финансира от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“.

На 27.04.2018 г. бе сключен административен договор с Рег. № BG05M9OP001-2.010-0773-C01 за предоставяне на БФП по ОП РЧР 2014-2020, по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ между Община Своге и Министерство на труда социалната политика.  Договорът е на стойност 247 660 лева. Благодарение на изпълнението на проекта беше осигурена заетост на 20 броя неактивни или безработни лица за срок от 12 месеца, беше разкрито общинско социално предприятие „Своге тур“, което развива дейност в сферата на туризма.

Успешно функционира на територията на град Своге за поредна година и „Център за обществена подкрепа“/ ЦОП/. Потребители са над 40 деца от 0 до 18 години от всички населени места в общината, деца в риск от отпадане от училище, деца- жертви и извършители на насилие. В Центъра децата се обучават в умения на самостоятелен живот и социална интеграция. Извършват се консултации и се оказва подкрепа на семейства в риск, обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Община Своге изпълнява и няколко проекта с Дирекция „Бюро по труда“ чрез които осигурява заетост на над 120 човека - проект „Работа“, програма „Обучение и заетост “, програма „Обучение и заетост на младите хора“, програма „Помощ за пенсиониране“, Програма за полагане на обществено полезен труд.

EspressoNews