Община Своге с покана предоставяне на оферта за краткосрочен банков кредит

131 преглеждания

Вижте подробности

Покана до кандидати, за представяне на оферта за краткосрочен банков кредит, публикува на официалния си сайт Община Своге. Максималният размер на кредита е 400 хил. лв., за срок от 12 месеца. Той е необходим за финансиране на капиталови разходи, плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината. Ето и пълния текст на поканата:

ПОКАНА 

ОТ

ОБЩИНА СВОГЕ

БУЛСТАТ: 000776502

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНАТА

гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание Решение № 818 по Протокол № 58 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 28.02.2019 г., Заповед № 437/03.04.2019 г. Ви каня да представите оферта за краткосрочен банков кредит, при следните условия и параметри:

 • Максимален размер на кредита – 400 000 (читиристотин хиляди) лв.;
 • Валута на дълга – български лева;
 • Вид на дълга – краткосрочен общински дълг, с договор за общински заем – револвиращ кредит;
 • Начин и срок на усвояване – многократно, в срок до 11 месеца от датата на сключване на договора за кредит;
 • Срок на кредита – 12 месеца от датата на сключване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване;  
 • Начин на обезпечаване – залог за сметка на бъдещи собствени общински приходи, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и общата изравнителна субсидия за местните дейности, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗПФ;
 • Условия на погасяване на главницата – еднократно, на датата на падежа;
 • Начин на плащане на лихвите – ежемесечно;
 • Максимален лихвен процент:
 • лихвен процент за редовен дълг – до 3 % /три/ годишно,
 • наказателна надбавка при просрочия на плащанията по главницата – 5 пункта над договорения лихвен процент за редовен дълг,
 • неустойка при просрочие на лихви – 0,05 % върху просрочената сума за всеки ден просрочие
 • Такса и комисионни по кредита /за управление и ангажимент/ – до 1% от размера на кредита. 

Изисквания към кандидатите: участниците да представят лиценз за упражняване на банкова дейност, издаден от БНБ. Участниците да не изискват от Община Своге учредяване на ипотека, предоставяне на запис на заповед, застраховки по кредита, промяна на обслужваща банка.

Критерий за класиране на офертите: най-нисък лихвен процент за редовен дълг.

Място, срок и начин на подаване на офертите: до 17:00 часа на 17.04.2019 г. в гр. Своге 2260, ул. Александър Стамболийски № 7 – деловодство. Офертите следва да бъдат представени от лице представляващо участника или от упълномощено от него лице лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на посочения адрес.

Срок на валидност на офертите: 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти.

Място и дата за отваряне на офертите: от 11:00 часа на 18.04.2019  г. в заседателната зала на Община Своге – първи етаж. На отварянето на офертите имат право да присъстват лицата представляващи участниците или упълномощени от тях представители.

Място и дата за провеждане на преговори с участниците за подобряване на първоначално представените оферти: от 14:00 часа на 19.04.2019 г. преговорите се провеждат с лицата представляващи участниците или упълномощени от тях представители.

Приложение: Решение № 818 по Протокол № 58 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 28.02.2019 г. 

С уважение,

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

EspressoNews