Община Сливница публикува Проект на програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г.

789 преглеждания

В изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове

Община Сливница пубикува на своята интернет страница Проект на програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г.

16 са имотите, които общината има намерение да  предложи за продажба. Сред тях са УПИ ХХІІ-187  с площ 530 кв.м. кв.49 по плана на с. Алдомировци и УПИ ІІ-253 с площ 918 кв.м. кв.76 по плана на гр. Сливница, както и поземлени имоти в землището на гр. Сливница.

Имотите определени за отдаване под наем са: 12 общински жилища в гр. Сливница, 17 незастроени терени на територията на с. Алдомировци и гр. Сливница, 19 нежилищни сгради и помещения в гр. Сливница и селата Гълъбовци, Драготинци, Алдомировци, Ракита, както и 7 земеделски земи в землището на с. Алдомировци и Сливница.

Улици: 119-120 кв.22, по плана на с. Бърложница (УПИ ІІІ-108, кв.22 с. Бърложница), 22-23-24 кв.4 по плана на с. Гълъбовци), 123-124 кв.33 по плана на с. Гълъбовци (УПИХХІІ -175, кв.33, по плана на с. Гълъбовци), 96-81кв.23 по плана на с. Гълъбовци (УПИ I -545, кв.23, по плана на с. Гълъбовци), 211-212, кв. 67 гр. Сливница (УПИ ІХ-1060, кв.67 гр. Сливница), 53-54-55 кв. 21 и кв.22 с. Ракита (имот 138 в кв. 21 и кв.22 ), 55-56-57 кв. 21 и кв.22 с. Ракита (имот 128 в кв. 21 и кв.22 ), 68-69-70-71 (имот 82,83,84 кв.13 с. Бърложница) са имотите, които община Сливница има намерение да придобие.

В Проектопрограмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г. не са предвидени имоти за предоставяне на концесия.

Проектът на програмата може да намерите на официалния сайт на община Сливница, в раздел: „Търгове, конкурси и обяви“.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на общината на Общински съвет – община Сливница.

EspressoNews