Общинският съвет-Своге ще заседава на 27 юни

148 преглеждания

Проектът на Дневен ред включва 16 точки

Редовно заседание ще проведе Общински съвет-Своге на 27 юни 2019 г. /четвъртък/. Началният час е 09:30 ч. Местният парламент ще се събере в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“, а проектът на Дневен ред включва 16 точки:

1. Предложение относно предоставяне на земи от ОПФ на основание чл. 45ж от ППЗСПЗЗ. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г., като в раздел I „Продажби" се включи имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-266 е площ от 1045 кв. м. в квартал 10 по подробния устройствен план на село Реброво. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г. в раздел I „Продажби“ с недвижим имот - частна общинска собственост, с площ от 10 кв. м. (място между проектираната улица с о.т. 143-144 и имот пл. № 112), придадени по регулация към УПИ XVII12, кв. 10 по подробния устройствен план на село Свидня, община Своге, област Софийска. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ -ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4. Предложение относно съгласуване на предложение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област - проект за изменение на Плана за улична регулация (ПУР) за намаляване ширината на улица в участъка от о.т.962 до о.т.964 между квартали 143 и 148 и изменение на уличнорегулационните линии на прилежащите към нея урегулирани поземлени имоти (УПИ) VII1702, XII1703, VIII1703 и   IX1707 в кв.143 и на УПИ XI1657 в кв. 148 като същите съвпадат със съществуващите на място огради (подпорни стени) и реализираната улица. ВНОСИТЕЛ: ИЛИЯ БОГДАНОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

5. Предложение относно промяна на статута на УПИ XXXIV   - „Озеленяване“ с площ от 97,00 кв. м. в квартал 70 по подробния устройствен план на град Своге, от публична общинска собственост в частна общинска собственост. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

6. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на имот - общинска собственост на Национална агенция ла приходите, за нуждите па Териториална дирекция на НАП - София, фронт офис Своге, части от имоти - Териториална дирекция на НАП - София, фронт офис Своге, части от имоти -общинска собственост. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

7. Предложение относно предоставяне безвъзмездно управление на имот - общинска собственост за управление на Областна дирекция „Земеделие" - София област, за нуждите на Общинска служба по земеделие - гр. Своге, част от имот - частна общинска собственост, представляваща  помещения с идентификатори 607.166.1.301 и 607.166.1.302 с обща площ от 57,12 кв. м., находящи се в гр. Своге. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

8.  Предложение относно безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска собственост, находящ се в с. Гара Лакатник, за нуждите на Планинска спасителна служба - отряд Лакатник при Български Червен кръст. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

9. Предложение относно приемане компенсираните промени на капиталовите разходи по отделни източници на финансиране за строителство и основен ремонт (вкл. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища), за придобиване на материални и нематериални активи, придобиване на земи и за проучвателни и проектни работи през 2019 г. на Община  Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

10. Предложение  относно  промяна в  общия  размер  на  бюджета  към 30.06.2019 г. от преизпълнение на собствени приходи и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции. ВНОСИТЕЛ: ИЛИЯ БОГДАНОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

11. Предложение относно приемане отчета на Община Своге към 31.12.2018 година. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

12. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства но реда на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение № 121, Протокол № 29 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 26.04.2013 г. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

13. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Своге в полза на Държавен Фонд „Земеделие“, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор № 23/07/2/0/00836 от 04.04.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в община Своге“, сключен между Община Своге и ДФ „Земеделие“. ВНОСИТЕЛ: ИЛИЯ БОГДАНОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

14. Предложение относно кандидатстване на Община Своге с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна  група  Костинброд - Своге“,  процедура за  подбор  на проекти по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби   инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ВНОСИТЕЛ: ИЛИЯ БОГДАНОВ- ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

15. Предложение относно кандидатстване на Община Своге с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна  група  Костинброд - Своге“,  процедура за  подбор  на проекти по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби   инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ВНОСИТЕЛ: ИЛИЯ БОГДАНОВ- ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

16. Питания.

EspressoNews