Общински съвет-Божурище ще заседава в понеделник

375 преглеждания

В Дневния ред е отпускането на помощ за пострадалите от пожара на 27 септември

Общински съвет-Божурище ще проведе редовно заседание на 29 октомври 2018 г. (понеделник), от 14:00 часа в НЧ „Христо Ботев–1934 г.”– малък салон. Дневният ред, публикуван в поканата за заседанието, е следният:

1. Промяна в общинския бюджет за 2018 година–Докладна записка с рег.№ Д-309/19.10.2018г.

2. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица–Докладна записка с рег.№ Д-310/19.10.2018г.

3. Отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от пожара на 27.09.2018г. семейства, живущи в ж.к. Жилища бл. 7, гр. Божурище–Докладна записка с рег.№ Д-319/19.10.2018г.

4. Даване на съгласие за отдаване под наем на общински обекти, находящи се на Общински пазар-Докладна записка с рег.№ Д-311/19.10.2018г.

5. Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор № 18174.64.49, с. Гурмазово, местност Соленяко, община Божурище - Докладна записка с рег. № Д-312/19.10.2018г.

6. Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор № 18174.64.50, с. Гурмазово, местност Соленяко, община Божурище - Докладна записка с рег. № Д-313/19.10.2018г.

7. Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор № 18174.64.51, с. Гурмазово, местност Соленяко, община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-314/19.10.2018г.

8. Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор № 18174.64.52, с. Гурмазово, местност Соленяко, община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-315/19.10.2018г.

9. Съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват УПИ I за обществено обслужване, търговия и жилища, кв. 24, гр. Божурище, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-316/19.10.2018г.

10. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег. № Д-317/19.10.2018г.

11. Изключения от минималния брой на учениците в паралелки /под норматива за минимален брой ученици/ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Хераково за учебната 2018/2019 година – Докладна записка с рег. № Д-318/19.10.2018г.

12. Продължаване срока на договор за управление на „БОЖУР-ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище – Докладна записка с рег. № Д-318/19.10.2018г.

13. Разни

EspressoNews