Общински съвет-Божурище ще заседава на 14 януари

1060 преглеждания

Дневният ред включва 10 точки

Общински съвет-Божурище ще проведе редовно заседание на 14 януари 2020 г. /вторник/, от 10:00 ч. в сградата на Общинския съвет. Това информират на официалната страница на Общината.

Ето и Дневния ред на заседанието:

1. Върнато за ново обсъждане решение № 127 от 12.12.2019 г. със заповед № ВР -21/30.12.2019 г. на Областния управител - Докладна записка с рег.№ Д-3/07.01.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

2. Одобряване на план-сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г. - Докладна записка с рег.№ Д-4/07.01.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

3. Издаване на запис на заповед от община Божурище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0126-C01 от 17.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр. Божурище”, сключен между Община Божурище и ДФ „Земеделие” - Докладна записка с рег.№ Д-10/07.01.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

4. Издаване на запис на заповед от община Божурище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ плащане на ДДС след извършено авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0126-C01 от 17.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр.Божурище”, сключен между Община Божурище и ДФ „Земеделие” - Докладна записка с рег.№ Д-11/07.01.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

5. Приемане на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-5/07.01.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

6. Откриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Божурище, като делегирана от държавата дейност - Докладна записка с рег.№ Д- /07.01.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

7. Отчет за дейността на Общински съвет-Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.- Докладна записка с рег.№ Д-6/07.01.2020 г. Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС.

8. Промяна в състава на постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт - Докладна записка с рег.№ Д-7/07.01.2020 г. Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС.

9. Определяне на общински съветници в постоянната комисия по Наредбата за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ - Докладна записка с рег.№ Д-8/07.01.2020г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

10. Разни.

EspressoNews