Общински съвет-Божурище ще заседава на 25 април

430 преглеждания

11 точки са предвидени в Дневния ред

Oбщинският съвет на Божурище ще проведе редовно заседание на 25 април 2019 г. /четвъртък/, от 10:00 ч. в малкия салон на НЧ „Христо Ботев-1934”. Това информират на официалната страница на Общината.

Ето и Дневния ред на заседанието:

1. Допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за улична регулация /ПУР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ I 000255, ПСОВ, кв. 93, улица с осови точки 140, 139, 138 и пояс за озеленяване в кв. 15 по плана на гр. Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-88/17.04.2019 г. Докладва: Грета Станкова – Общински съветник

2. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват полски път №77246.231.165 по Кадастралната карта на с. Хераково за въздушно трасе на електропровод НН от стълб №9 от БКТП „Балин дел” до нов стълб №21 пред УПИ ХХІV-025093, кв.1, м.”Герена”, с. Хераково, общ. Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-93/17.04.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

3. Съгласие изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват урегулиран поземлен имот УПИ IIобщ. за административни, делови, търговски и обслужващи дейности, жилищно строителство, хотели, заведения за хранене, паркинги и трафопост, кв. 31, гр. Божурище, общ. Божурище.– Докладна записка с рег.№ Д-95/17.04.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

4. Промяна предназначението на част от имоти №373 и № 374, кв.47 по регулационния план на с. Храбърско, общ. Божурище (частна собственост) - Докладна записка с рег.№ Д-92/17.04.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

5. Промяна предназначението на имоти №30 и №37, кв.11 по ПР на с.Хераково (частна собственост) - Докладна записка с рег. № Д-94/17.04.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

6. Предложение по чл. 33, ал. 1от Закон за собствеността от Ивайло Димитров Иванов - Докладна записка с рег. № Д-91/17.04.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

7. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение – Магазин за хранителни стоки, с площ от 44.00 м2, част от Двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ V 358, кв.39, м.Бобен, с. Хераково, Община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-90/17.04.2019 г.  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

8. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК е обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София, насрочено за 08.05.2019 г. - Докладна записка с рег.№ Д-96/17.04.2019 г. Докладва: Венцислав Симеонов Общински съветник

9. Приемане на отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2018 година от читалищата на територията на Община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-89/17.04.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

10. Продължаване срока на договор за управление на „БОЖУР-ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-99/18.04.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

11. Разни

EspressoNews