Общински съвет-Божурище ще заседава на 29 август

888 преглеждания

13 точки са предвидени в Дневния ред

Oбщинският съвет на Божурище ще проведе редовно заседание на 29 август 2019 г. /четвъртък/, от 10:00 ч. в малкия салон на НЧ „Христо Ботев-1934”. Tова съобщават на официалната страница на Общината.

Ето и Дневния ред на заседанието:

1. Промяна в общинския бюджет за 2019 година - Докладна записка с рег.№ Д-201/22.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

2. Маломерни паралелка в СУ „Летец Христо Топракчиев” - гр. Божурище за учебната 2019/2020 година - Докладна записка с рег.№ Д-194/22.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

3. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица - Докладна записка с рег. № Д-195/22.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

4. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи - Докладна записка с рег.№ Д-196/22.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

5. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Деница Георгиева Захариева и Ненко Стоянов Ненков върху УПИ VII за жилищно строителство, кв. 34 по ПР на гр. Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-189/21.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

6. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Стефан Павлов Борисов върху УПИ XIV общ., кв. 6 по регулационния план на с. Храбърско, Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-190/21.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

7. Определяне на пазарна стойност към масивен трафопост „8-ми март“ и прилежащото му оборудване, находящ се в УПИ XV, кв.21 по ПР на гр. Божурище, община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-191/21.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

8. Определяне на пазарна стойност на масивен трафопост „ТКЗС Храбърско“ и прилежащото оборудване - Докладна записка с рег.№ Д-192/21.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

9. Определяне на пазарна стойност на масивен трафопост „ТКЗС Хераково“ и прилежащото оборудване - Докладна записка с рег.№ Д-193/21.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

10. Именуване на улици в кв. „Максим Горки”, гр. Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-197/22.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

11. Поставяне на скулптурна композиция в парк „Божур”, отбелязваща започване на заселването на гр. Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-198/22.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

12.Освобождаване на управителя на „БОЖУР - ФАРМА” ЕООД - Докладна записка с рег.№ Д-198/22.08.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

13. Разни.

EspressoNews