Общински съвет-Божурище ще заседава на 30 юли

299 преглеждания

Дневният ред включва 14 точки

Общински съвет-Божурище ще проведе редовно заседание на 30 юли 2020 г. /четвъртък/, от 10:00 ч. в сградата на Общинския съвет. Това информират на официалната страница на Общината.

Ето и Дневния ред на заседанието:

1. Промяна в общинския бюджет за 2020 година - Докладна записка с рег.№ Д-237/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

2. Даване на съгласие за отдаване под наем на част от ПИ с ИД 18174.44.3 (стар номер 000218), собственост на община Божурище, за организиране на приобектов полигон при изпълнение на СМР по Договор № ДЗ - 1010/30.03.2020г., сключен между Община Божурище и изпълнителя Обединение „Европа“ - Докладна записка с рег.№ Д-234/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

3. Одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, в обхват площад, находящ се между улици с осови точки ОТ25 - ОТ26, ОТ25 - ОТ34 и ОТ34 - ОТ27 по регулационния план на с. Храбърско. - Докладна записка с рег.№ Д-228/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

4. Приемане дарение на поземлен имот с идентификатор 77246.166.66, с. Хераково, общ. Божурище по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № РД 18-30/28.03.2016 г. -  Докладна записка с рег.№ Д-236/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

5. Премахване на само рушаща се сграда - частна общинска собственост, опасна за живота и здравето на населението - Докладна записка с рег.№ Д-233/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

6. Предложение по чл. 33, ал. 1 от Закон за собствеността от Иван Радков Радков, собственик на масивна еднофамилна жилищна сграда с право на строеж върху общински УПИ Х9606, общ, кв.2 па плана на гр. Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-235/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

7. Отчет за дейността на Общински съвет - Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. - Докладна записка с рег.№ Д-222/22.07.2020 г. Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС - Божурище.

8. Приемане на отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2019 година от читалищата на територията на Община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-231/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

9. Включване на СУ „Летец Христо Топракчиев” - гр. Божурище в Списък на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година - Докладна записка с рег.№ Д-226/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

10. Формиране на група в ДГ „Детелина” в с. Храбърско - Докладна записка с рег.№ Д-227/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

11. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица - Докладна записка с рег.№ Д-232/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

12. Именуване на улица в с. Пролеша, община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-230/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

13. Именуване на улица в с. Росоман, община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-229/23.07.2020 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

14. Разни.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук