Общински съвет-Божурище ще заседава на 31 януари

660 преглеждания

Дневният ред включва 12 точки

На 31 януари (четвъртък) ще бъде първото заседание на Общински съвет-Божурище за 2019 г. То е насрочено за 10:00 ч. и по традиция ще се проведе в малкия салон на НЧ „Христо Ботев–1934 г.”. Ето и проектът за Дневен ред на сесията:

1. Приемане бюджета на Община Божурище за 2019 година - Докладна записка с рег. № Д-8/16.01.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

2. Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-9/21.01.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

3. Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-10/21.01.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

4. Допълнение на решение №149 от 29.11.2018 г. за именуване на улица в с. Хераково -Докладна записка с рег.№ Д-12/23.01.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

5.  Предложение по чл. 33, ал. 1 от Закон за собствеността от Владимир Тодоров Макаринов и Нели Тодорова Таскова - Докладна записка с рег. № Д-14/23.01.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

6. Даване на съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, помещение № 7, в сграда – Битов комбинат, находяща се в УПИ ІІ-599, кв.37 по плана на гр. Божурище на Сдружение „Клуб Неронци“ - Докладна записка с рег. № Д-15/23.01.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

7.  Допускане  изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План за улична регулация /ПУР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ I 000255, ПСОВ, кв. 93, улица с осови точки 140, 139, 138 и пояс за озеленяване в кв. 15 по плана на гр. Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-16/23.01.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

8.  Съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват площад, находящ се между улици с осови точки: ОТ25-ОТ26, ОТ25-ОТ34 и ОТ34-ОТ27, по регулационния план на с. Храбърско, общ.Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-17/23.01.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

9. Отчет за дейността на Общински съвет - Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. - Докладна записка с рег.№ Д-18/24.01.2019 г. Георги Димитров -председател на Общински съвет

10. Приемане на Декларация на Общински съвет - Божурище против проведената продажба на общински имоти граничещи с главния път Божурище - Гурмазово, от кмета на Община Божурище г-н Георги Димов - Докладна записка с рег.№ Д-21/24.01.2019 г. Докладва: Георги Димитров - председател на Общински съвет

11. Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет - Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-19/24.01.2019 г. Докладва: Венцислав Симеонов - Общински съветник, Петрана Котупанова - Общински съветник

12. Разни

EspressoNews