Общински съвет-Годеч ще заседава на 30 април

466 преглеждания

Вижте Дневния ред

На 30 април 2019 г. /вторник/ ще заседава Общински съвет-Годеч. Началният час на сесията е от 13:00 ч. и ще се проведе при следният проект за Дневен ред:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 53/22.04.2019 г. (08-00-380/22.04.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Годеч през 2019 година. Вносител: Кмета на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/22.04.2019 г. (08-00-381/22.04.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Възлагане оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в кв.32 по плана на с. Разбоище. Вносител: Кмета на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№55/22.04.2019 г. (08-00-384/22.04.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на ОД „Земеделие” - София област. Вносител: Кмета на община Годеч Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№56/22.04.2019 г. (08-00-385/22.04.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот - частна общинска собственост за нуждите на МВР - РУ Годеч. Вносител: Кмета на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 57/22.04.2019 г. (08-00-386/22.04.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2019 г. Вносител: Кмета на община Годеч. Становище: ПК  по „Образование, КВЧД”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 58/22.04.2019 г. (08-00-387/22.04.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2018 година и приемане Програма за закрила на детето за 2019 година. Вносител: Кмета на община Годеч. Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/22.04.2019 г. (08-00-388/22.04.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД - София. Вносител: Кмета на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50/16.04.2019 г. от д-р Станка Александрова относно: Годишен финансов отчет на „МЦ-Годеч”ЕООД за 2018 година. Вносител: Кмета на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

9. Разглеждане Отчет за дейността и Отчет за изпълнение на бюджета на НЦ”Н.Й.Вапцаров-1899” – гр.Годеч за 2018 година. /вх.№ 51/22.04.2019 г./. Вносител: Председателя на НЧ. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Други

10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

EspressoNews