Общински съвет-Годеч ще заседава на 30 януари

809 преглеждания

Дневният ред включва 16 точки

Общински съвет-Годеч ще заседава на 30 януари /четвъртък/. Това става ясно от покана, публикувана на официалния сайт на Общината. Началният час на сесията е от 10:00 ч. и ще се проведе при следният проект за Дневен ред:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47/10.01.2020 г. (08-00-35/10.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 година за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч. Вносител: Кметът на община Годеч. Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”.

2. Разглеждане Отчет с вх.№ 49/20.01.2020 г. (08-00-59/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2019 година. Вносител: Кметът на община Годеч.

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50/20.01.2020 г. (08-00-60/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2020-2023 година. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”.

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/20.01.2020 г. (08-00-61/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”.

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/20.01.2020 г. (08-00-62/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/20.01.2020 г. (08-00-72/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени на общински помещения и терени. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”.

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 53/20.01.2020 г. (08-00-63/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”.

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/20.01.2020 г. (08-00-64/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”.

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 55/20.01.2020 г. (08-00-65/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”.

10. Разглеждане на Доклад с вх.№ 56/20.01.2020 г. (08-00-66/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2020 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2020 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”.

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 57/20.01.2020 г. (08-00-67/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Експертна пазарна стройност на недвижим имот - частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр. Годеч. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”.

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58/20.01.2020 г. (08-00-68/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр. Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Вносител: Кметът на община Годеч. Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС“, ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”.

13. Разглеждане Предложение с вх.№ 59/20.01.2020 г. (08-00-69/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2020 година. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „ЗСПОК”.

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 60/20.01.2020 г. (08-00-70/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2019 г. Приемане Общински план за младежта за 2020 година. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Младежта и спорта”.

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 61/20.01.2020 г. (08-00-71/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализирана Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Годеч. Вносител: Кметът на община Годеч. Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС“, ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”.

16. Други

16.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

EspressoNews