Общински съвет-Драгоман с тържествена сесия на 29 август

513 преглеждания

Заседанието поставя началото на празненаствата по повод 50-годишнината на града

С тържествена сесия на Общински съвет-Драгоман ще започнат празненствата по повод 50-годишнината от обявяването на селището за град. Заседанието е насрочено за 29 август /четвъртък/ от 15:00 ч. и ще се проведе в заседателната зала на Община Драгоман, при следния проект за дневен ред:

1. Поздравления и приветствия във връзка с празника на град Драгоман.

2. Докладна записка с вх.№100-365/21.08.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от СВОМР на МИГ Сливница - Драгоман с проект: „Реконструкция на ул. „Захари Стоянов" между о.т. 131, 130, 153, 152 и 147 по регулационния план на община Драгоман".

3. Докладна записка с вх.№100-364/21.08.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Одобряване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“, с което се обезпечава авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.001-0062-C01 ОТ 30.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хр. Ботев“ в гр. Драгоман“.

4. Докладна записка с вх.№100-360/20.08.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Одобряване на идейна скица /проект/ за смяна предназначението на УПИ I - 1360 „Обединено детско заведение", кв.88 по плана на гр. Драгоман, община Драгоман.

5. Докладна записка с вх.№100-361/20.08.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Учредяване на право на прокарване на водопроводно отклонение през УПИ IV - „Училище“, кв.15, с. Калотина, община Драгоман.

6. Докладна записка с вх.№100-367/21.08.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ I - за кметство, кв.8 по плана за регулация на с. Калотина, община Драгоман.

7. Заявление с вх.№94-00505/26.07.2019 г. от Емилия Любомирова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

8. Заявление с вх.№94-00513/01.08.2019 г. от Иглика Симова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

9. Други.