Общински съвет-Драгоман ще заседава на 30 май

533 преглеждания

Дневният ред включва 16 точки

По 16 точки ще заседава Общински съвет-Драгоман на предстоящото си заседание. То е насрочено за 30 май 2019 г. /четвъртък/ от 11:00 ч., в Заседателната зала на Община Драгоман.

Сред точките, включени в Дневния ред на заседанието, са приемане на Отчет за дейността на ОбС-Драгоман и неговите комисии за периода 11.11.2018-11.05.2019 г., както и приемане на Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Драгоман от общинска администрация за периода 11.11.2018-11.05.2019 г. Общинските съветници ще разгледат и заявления за отпускане на еднократна парична помощ на граждани.

Ето и всички точки от Дневния ред:

1. Докладна записка с вх.№ОбС-31/13.05.2019 г. от Методи Методиев - председател на ОбС-Драгоман, относно: Приемане на Отчет за дейността на ОбС-Драгоман и неговите комисии за периода 11.11.2018-11.05.2019 г.

2. Докладна записка с вх.№100-247/13.05.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Драгоман от общинска администрация за периода 11.11.2018-11.05.2019 г.

3. Докладна записка с вх.№100-265/21.05.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Издаване на запис на заповед от община Драгоман по договор №23/7/2/0/00290 от 04.10.2017г. за проект „Ремонт и реконструкция на СУ „Хр. Ботев", УПИ VIII, кв.8, гр. Драгоман, област Софийска".

4. Докладна записка с вх.№100-258/21.05.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Извършване на делба на поземлен имот в землището на с. Чорул, община Драгоман.

5. Докладна записка с вх.№100-259/21.05.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Вземане на решение за продажба на имот - частна общинска собственост по плана на с. Габер.

6. Докладна записка с вх.№100-260/21.05.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на строително петно №11, съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман - ЦГЧ за поставяне на павилион с търговска цел.

7. Докладна записка с вх.№100-261/21.05.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на строително петно №17, съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман - ЦГЧ за поставяне на павилион с търговска цел.

8. Докладна записка с вх.№100-266/22.05.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Закупуване на имот - частна собственост по регулационния план на гр. Драгоман.

9. Докладна записка с вх.№100-268/23.05.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Прекратяване на съсобственост на община Драгоман върху недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с. Ялботина, местност „Заеница“.

10.Докладна записка с вх.№100-269/23.05.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Замяна на части от имот частна собственост срещу реална част от общински имот.

11. Заявление с вх.№94-00262/02.05.2019 г. от Светослава Тодорова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

12. Заявление с вх.№94-00270/07.05.2019 г. от Десислава Герасимова, относно: Отпускане на

еднократна парична помощ при раждане.

13. Докладна записка с вх.№100-262/21.05.2019 г. от Андрей  Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Предложение за еднократна парична помощ на Цветослав Димитров.

14. Докладна записка с вх.№100-263/21.05.2019 г. от Андрей  Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Предложение за еднократна парична помощ на Мартин Леков.

15. Заявление с вх.№94-00215/15.04.2019 г. от Йорданка Рашкова, относно: Отпускане на

еднократна парична помощ.

16. Други.

EspressoNews