Общински съвет-Драгоман ще проведе първото си заседание за годината

1031 преглеждания

Вижте проекта за Дневен ред

Общинският съвет в Драгоман ще проведе първото си редовно заседание за 2019 г. То ще се състои на 25.01.2019 г. /петък/ от 15:00 ч. в конферентната зала на СУ „Христо Ботев“. 

Местният парламент ще разгледа осем точки. Ето и проекта за Дневен ред:

1. Докладна записка с вх.№100-86/16.01.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на Бюджет за 2019г. на община Драгоман.

2. Докладна записка с вх.№100-94/17.01.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Корекция в параграфи на план-сметката за дейност „Чистота“ през 2019г. на община Драгоман.

3. Докладна записка с вх.№100-80/14.01.2019 г. от Лидия Кирилова Банкова-Найденова - председател на МКБППМН, относно: Приемане на Годишния отчет за 2018г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Драгоман.

4. Докладна записка с вх.№100-82/14.01.2019 г. от Лидия Кирилова Банкова-Найденова - председател на МКБППМН, относно: Приемане на Програма за 2019г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните—Драгоман.

5. Докладна записка с вх.№100-8/07.01.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Уведомление за инвестиционно намерение от фирма „Интерпром“ ЕООД, гр.София за инвестиционно намерение: „Добив и първична преработка на подземни богатства-варовик от находище „Владиславци“.

6. Докладна записка с вх.№ОбС-5/14.01.2019 г. от Методи Методиев -председател на ОбС-Драгоман, относно: Предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масиви във всички землища на територията на община Драгоман, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землищата в община Драгоман.

7. Докладна записка с вх.№100-87/17.01.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отчет за изпълнение на програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Драгоман за 2018г.

8. Други.

EspressoNews