Общински съвет-Своге ще заседава в последния ден на април

461 преглеждания

Проектът на Дневен ред включва шест точки

Редовно заседание ще проведе Общински съвет-Своге на 30 април 2019 г. /вторник/. Началният час е 09:30 ч. Местният парламент ще се събере в заседателната зала на общинската администрация.

Проектът на Дневен ред включва шест точки:

1. Предложение относно  отпускане  на  еднократна  финансова  помощ  на нуждаещи се лица и семейства по реда па Наредба за реда н начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение № 121, Протокол № 29 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 26.04.2013 г.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2. Предложение относно  приемане на общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Своге (2019-2020) и План за дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Своге за 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3. Предложение   относно   приемане   за   сведение   Годишен   доклад   за изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.    Предложение   относно   приемане   представения   от   Управителя   на „Многопрофилна болница за активно лечение - Своге“ ЕООД годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

5. Предложение относно приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. на „Спортист-Скала“ ЕООД

ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

6. Питания.

EspressoNews