Общински съвет-Своге ще заседава на 30 юли

82 преглеждания

Дневният ред включва 24 точки

Редовното заседание ще проведе Общински съвет-Своге на 30.07.2020 г. /четвъртък/. То е насрочено с начален час 9:30 ч., в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“. Ето и Дневен ред:

1. Предложение относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ВНОСИТЕЛ: Веселин Запрянов - Председател ОбС Своге.

2. Предложение относно изменение в кадастралната карта на с. Томпсън. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

3. Предложение относно изменение в кадастралната карта на с. Церово. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

4. Предложение относно съгласуване на искане за изграждане на паметник на загиналите от с. Заноге в световните войни - във връзка с 100 г. от края на Първата световна война и 75 г. от края на Втората световна война. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

5. Предложение относно съгласуване на предложение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на махалите „Ладомерица и др.”, село Лесковдол, община Своге, Софийска област - проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за закриване на част от улица с о.т. 76-77-78 между квартали 1 и 4 и изменение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XII15 в кв.1 и УПИ I15,16 и VIII16 в кв. 4. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

6. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане  е  имоти - общинска собственост за 2020 г., като в раздел I „Продажби“ се включи имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-234 с площ от 945 кв. м. в квартал 19 по подробния устройствен план на вилна зона сп. „Ромча“, с. Владо Тричков. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

7. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане  с  имоти - общинска собственост за 2020 г.,  като  в раздел I „Продажби“ се включи имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ III - „За съоръжение на техническата инфраструктура“ с площ от 226 кв. м. в квартал 100 по подробния устройствен план на град Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

8. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-179 „За обществено обслужване“ с площ от 400 кв. м., находиш се в село Дружево. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

9. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-179 „За обществено обслужване“ с площ от 1130 кв. м., находящ се в село Дружево. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

10. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване  възмездно право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, находящи се в град Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

11. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, находящи се в село Ябланица. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

12. Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

13. Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в с. Реброво. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

14. Предложение относно възмездно придобиване в собственост на недвижим имот, находящ се в гр. Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

15. Предложение относно приемане вътрешните компенсирани промени на капиталовите разходи по отделни източници на финансиране за строителство и основен ремонт (вкл. за изграждане и  основен ремонт на местни общински пътища), за придобиване на материални и нематериални активи, придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2020 г. на Община Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

16. Предложение относно разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общият размер на бюджета към 31.07.2020 год. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

17. Предложение относно застраховане на застроените имоти публична и частна общинска собственост. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

18. Предложение относно приемане отчета на Община Своге към 31.12.2019 година. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

19. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства по реда на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение № 121, Протокол № 29 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 26.04.2013 г. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

20. Предложение относно включване на детска градина - с. Реброво, ОУ „Христо Ботев“ - с. Гара Лакатник, ОУ „Д-р Петър Берон“ - с. Реброво, СУ „Иван Вазов“ - гр. Своге и ОУ „Васил Левски“ - с. Церово в Списък на защитени детски градини и училища и Списък на средищни детски градини  и училища в Република България за учебната 2020/2021 година. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

21. Предложение относно определяне броя на паралелките и броя на учениците в паралелките от I до XII клас в общинските училища в община Своге за учебната 2020/2021 година. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

22. Предложение относно предоставяне на земи от ОПФ на основание чл. 45ж от ППЗСПЗЗ. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

23. Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

24. Питания.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук