Общински съвет-Сливница с редовно заседание на 30 юли

766 преглеждания

Вижте Дневния ред

Покана за свикване на редовно заседания на Общински съвет-Сливница е публикувана на сайта на местната администрация. То ще се състои на 30 юли /вторник/, от 10:30 ч. в салона на община Сливница - ет. 1. Ето докладните и темите, които са включени в проекта на Дневен ред:

1. Докладни записки:

Вх. № 53 ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 54 ОТНОСНО: Подаване на заявка за авансово плащане за ДДС от  Община Сливница по договор № 23/072/0/00351/17.01.2019 г. по Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 55 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Сливница за 2019 г. - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 56  ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижим имот - общинска собственост по реда на чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.17 от Наредба №2 по чл.8, ал.2 от ЗОС на Дирекция „Социално подпомагане“ - Сливница - вносител: Васко Стоилков-  кмет

Вх. № 57 ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем на Обединено училище „Иван Вазов“, с. Алдомировци - вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 58 ОТНОСНО: Приемане на промени в градската маршрутна линия на гр. Сливница вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 59 ОТНОСНО: Учредяване на право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел, действащо в обществена полза на територията на община Сливница - „СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ“, седалище и адрес на управление гр. Сливница, ул. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ No 7, ЕИК  130584494 - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 60 ОТНОСНО: Прехвърляне на средства от сметка IBAN BG68UNCR96605093619903 при УниКредит Булбанк-АД в сметка IBAN: BG 84 UNCR 7000 1523 0483 26, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк-АД, за изграждане паметник на Иван Вазов - вносител: Марин Павлов - Председател на ОбС

2. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливница за първото шестмесечие на 2019 година/ Вх. № 61/ - вносител: Васко Стоилков - кмет

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

4. Въпроси към кмета и отговори.

5. Разни.

EspressoNews