Осем точки ще гледа ОбС-Божурище на септемврийската си сесия

300 преглеждания

Тя ще се проведе на 26 септември

Заседание на Общински съвет-Божурище ще се проведе на 26 септември 2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа, информират от местната администрация на официалния си сайт. Сесията ще се състои в малкия салон на НЧ „Христо Ботев   1934 г.” при следния Дневен ред:
1. Ново обсъждане на Решение № 79 от Протокол № 12 от 29.08.2019г. – Докладна записка с рег.№ Д-190 – (1)/18.09.2019г.

2. Промяна в общинския бюджет за 2019 година – гр. Божурище за учебната 2019/2020 година – Докладна записка с рег.№ Д-225/19.09.2019г.

3. Осигуряване финансова подкрепа за участие ВГ „Палави ноти“, гр. Божурище в „Детска мелодия на годината, 2019“ – Докладна записка с рег.№ Д-218/13.09.2019г.

4. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Деница Георгиева Захариева и Ненко Стоянов Ненков върху УПИ VII за жилищно строителство, кв. 34 по ПР на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-222/18.09.2019г.

5. Избор на Временно изпълняващи длъжността кметове на кметства – Докладна записка с рег.№ Д-223/19.09.2019г.

6. Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-224/19.09.2019г.

7. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.32, местност „Шеовица”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатор №18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище.- Докладна записка с рег.№ Д-226/19.09.2019г.

8. Разни

EspressoNews