Предстои заседание на Общински съвет-Божурище

337 преглеждания

Общински съвет-Божурище ще заседава на 28.02.2019г. /четвъртък/, от 10:00 ч. в НЧ „Христо Ботев-1934г.” - малък салон, гр. Божурище. Това става ясно от покана за свикване на заседанието, публикувана на сайта на общината. Ето и Дневния ред на местния парламент:

1. Промяна в общинския бюджет за 2019 година - Докладна записка с рег.№ Д-32/21.02.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

2. Промяна в общинския бюджет за 2019 година - Докладна записка с рег.№ Д-33/21.02.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

3. Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2020 - 2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности - първи етап. - Докладна записка срег.№ Д-31/21.02.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

4. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение - Аптека, представляваща 224/624 идеални части от сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ X-поликлиника, кв.89 по плана на гр. Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-34/21.02.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

5. Съгласие изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват урегулиран поземлен имот УПИ II общ. за административни, делови, търговски и обслужващи дейности, жилищно строителство, хотели, заведения за хранене, паркинги и трафопост, кв. 31, гр. Божурище, общ. Божурище - Докладна записка с рег. № Д-37/21.02.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

6. Промяна датата на Празника на града през 2019 година - Докладна записка с рег. № Д-35/21.02.2019 г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище.

7. Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Божурище през 2018 г.-Докладна записка с рег.№ Д-36/21.02.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова Зам.-кмет на община Божурище.

8. Определяне на нов размер на възнаграждението на председателя на Общински съвет - Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-38/21.02.2019 г. Докладва: Венцислав Симеонов Общински съветник.

9. Разни.