Предстои редовното декемврийско заседание на ОбС-Божурище

275 преглеждания

Вижте точките от Дневния ред

На 20 декември (четвъртък) ще бъде следващото заседание на Общински съвет – Божурище. То е насрочено за 10:00 часа и по традиция ще се проведе в малкия салон на НЧ „Христо Ботев–1934 г.”. Ето и проектът за Дневен ред на сесията:

1. Одобряване на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2019 г.–Докладна записка с рег.№ Д-394/13.12.2018 г.

2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2019г.–Докладна записка с рег.№ Д-392/11.12.2018 г.

3. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Божурище–Докладна записка с рег.№ Д-389/11.12.2018 г.

4. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с ЧИ на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ пл. №158, кв.30 по плана на с. Пролеша, община Божурище–Докладна записка с рег.№ Д-388/11.12.2018 г.

5. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Галя Бойчева Нинчева за УПИ IX248, кв. 26 по плана на с. Хераково, Община Божурище–Докладна записка с рег. № Д-385/11.12.2018 г.

6. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Емилия Димитрова Найденова за УПИ VII407, кв.32 по плана на с. Пролеша, Община Божурище– Докладна записка с рег. № Д-387/11.12.2018 г.

7. Безвъзмездно прехвърляне на училищен автобус, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, собственост на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище на друго училище –Докладна записка с рег.№ Д-391/11.12.2018 г.

8. Съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват площад, находящ се между улици с осови точки: ОТ25-ОТ26, ОТ25-ОТ34 и ОТ34-ОТ27, по регулационния план на с. Храбърско, общ.Божурище. – Докладна записка с рег. № Д-390/11.12.2018 г.

9. Разни.

Източник: Община Божурище