Предстои редовно заседание на Общински съвет-Сливница

649 преглеждания

На 28 юни

Общински съвет-Сливница ще заседава на 28 юни 2018 г. Заседанието е с начален час 14:00 и ще се проведе в салона на Община Сливница – ет.1. Ппроектът на Дневен ред  включва 7 точки.

Най-напред местният парламент ще разгледа информация за състоянието на водоснабдителната и канализационна мрежа в населените места в община Сливница и перспективите за нейната модернизация /водния цикъл/. След това ще бъде представен Отчет за работата на кметство Алдомировци за 2017 г.

В точка трета са включени няколко докладни записки на кмета на община Сливница относно:

-          Разрешаване да се изработи проект за подробен устройствен план/ПУП/-План застрояване по чл.12 ал.2 от ЗУТ за промяна на предназначение на земеделска земя за проектиране и строителство на обект:”DCS/LTE/WI-FI- Базова Станция SFO 165 Алдомировци”;

-          Предоставяне на земи от ОПФ на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ (3 броя докладни);

-          Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Алдомировци и в землището на с. Извор на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница, за възстановяване на правото на собственост по § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /Д.В. бр. 62 от 2010 г./;

-          Приемане на НАРЕДБА № 24 за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Сливница и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В;

-          Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на улица, тротоари, съоръжения и принадлежности към нея – ул. „Ротмистър Ат. Бендерев“, гр. Сливница“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020;

-          Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и оборудване на общинска сграда на община Сливница“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;

-          Кандидатстване с проектно предложение "Обновяване на градски площад - Централен площад гр. Сливница" по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;

-          Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 на ОбС – Сливница за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС на Людмил Георгиев Тотев, квартал 63 по плана на с.Алдомировци, община Сливница. - вносител: Васко Стоилков – кмет;

-          Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница (2 броя докладни);

-          Разрешаване да се изработи проект за подробен устройствен план/ПУП/-ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ за промяна на предназначение на земеделска земя за проектиране и строителство на поземлен имот с идентификатор 67372.90.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри в землището на гр. Сливница, община Сливница, местност „ДРУМ“;

Общинският съвет ще определи и своя План за работата второто полугодие на 2018 г.

В точка пета следват изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Заседанието ще продължи с въпроси към кмета и ще завърши с „Разни“.

EspressoNews