Предстои редовно заседание на Общински съвет-Сливница

374 преглеждания

Вижте дневния ред

Покана за свикване на редовно заседания на Общински съвет-Сливница е публикувана на сайта на местната администрация. То ще се състои на 17 септември /понеделник/, от 15:00 часа в салона на община Сливница – ет.1. Ето докладните и темите, които са включени в проекта на Дневен ред на местния парламент:

1. Докладни записки:

Вх. № 84 Относно: Информация за готовността на общинските училища и детски градини за откриване на новата 2018/2019 учебна година - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 85 Относно: Определяне броя на паралелките в общинските училища, броя на групите и средната месечна посещаемост на децата в Детските градини на територията на община Сливница през учебната 2018/2019година - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 86 Относно: Предложение за утвърждаване на средищни училища на територията на община Сливница за учебната 2018/2019 година - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 87 ОТНОСНО: Даване съгласие за изграждане на паметник на народният поет Иван Вазов в градския парк – кв.11, УПИ I –„ГРАДИНА“ -вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 88 ОТНОСНО: Разрешаване да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/-ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ за промяна на предназначение на земеделска земя за проектиране и строителство на обект:”DCS/LTE/WI-FI- Базова Станция SFO 165 Алдомировци” в новопредвиден имот с идентификатор №00223.8.36 съгласно скица-проект, представляващ част с площ от 500кв.м. от имот с предходен идентификатор №00223.8.25 в м.”Трохало” по КККР на с.Алдомировци общ.Сливница в нова зона за техническа инфраструктура/Ти/ - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 89 ОТНОСНО:Искане вх.№07-00-2520/13.08.2018г. от Екатерин Борисов Цветков и Свобода Николаева Цветкова и по повод писмо изх.№АО-1578/03.08.2018г. от Дирекция „Поземлени отношение и комасация” при Министерство на земеделието, храните и горите” за продължаване на процедура по одобряване на подробен устройствен план-изменение на ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхвата на поземлени имоти с идентификатор-00223.251.29 и 00223.251.11 по КККР с.Алдомировци в м.”Мачорин дол” по кадастрална карта и за имот пл.№1159 в строителния полигон на м.”Шишкова” в землището на с.Алдомировци общ.Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 90 ОТНОСНО: Актуализиране и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сливница за 2018г. - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 91 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 92 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 93 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 94 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 95 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 на ОбС – Сливница за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС на наследниците на Кирил Костадинов Георгиев - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 96 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 на ОбС – Сливница за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС на Иван Петров Димитров и Димитрина Николова Димитрова - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 97 ОТНОСНО: Вземане на решение за откриване процедура за отдаване под наем на общински помещения, находящи се на първи етаж на масивна двуетажна сграда, находяща се в УПИ V – кметство, поща, читалище, ресторант,здравен пункт, клуб и магазини с търговска площ от 70 кв.м. и складови помещения от 30 кв.м. от кв.10 по плана на с.Гургулят - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 98 ОТНОСНО: Вземане на решение за откриване процедура за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в западната част на масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ I – училище и детски дом с търговска площ от 26 кв.м. и складови помещения от 20 кв.м. от кв.20 по плана на с.Гълъбовци - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 99 ОТНОСНО: Вземане на решение за откриване процедура за отдаване под наем на общински терен, находящ се в квартал 117 – зона „Г“ по плана на гр.Сливница, съгласно схема на преместваемите обекти и обекти за търговски, и други обслужващи дейности в ЦГЧ - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 100 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Сливница за 2018 г. - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 101 ОТНОСНО: Даване съгласие за присъединяване на територията на община Сливница към издадените на „Костинбродгаз“ ООД лицензии за разпределение и снабдяване на природен газ - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 102 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен фонд, в землището на с. Алдомировци на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на наследниците на Стоян Денков Марков – вносител: Радостин Ялъмов - зам.кмет, и.д. кмет на община Сливница, съгл. заповед № 66-00-311/31.08.2018 г.

2. Изказвания, питания,становища и предложения на граждани

3. Въпроси към кмета и отговори

4. Разни

EspressoNews