Приключи техническата рекултивация на общинското сметоразтоварище, в м. „Дакиница“, с. Хераково, община Божурище

190 преглеждания

Дейностите се финансират със средства от ПУДООС

Приключи техническата рекултивация на общинското сметоразтоварище, находящо се в м. „Дакиница“, с. Хераково, община Божурище. Това е поредния, създаден, спечелен и изпълнен проект, информира кметът Георги Димов, с публикация във Фейсбук.

Целта на проекта е закриване на съществуващото общинско сметище за битови отпадъци на Община Божурище, неизползвано от 2013 г., и извършване на техническа и биологична рекултивация на терена. Закриването на сметището ще доведе до подобряване на екологичните характеристики на района и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда.

Съществуващото общинско депо се намираше в землището на с. Хераково, община Божурище, на около 4 км североизточно от града и на 1км от с. Пролеша, вляво от шосето за гр. Сливница.

Целта на рекултивацията е да се освободят заетите частни площи, да се предепонират и преоткосират в рамките на общинските имоти.

Депото се експлоатира от 1975 г. до 2013 г. Преди да стартират дейностите по рекултивацията не се експлоатира и не е оградено.

След окончателното приключване на рекултивацията 19 376 м2 частни замърсени терени са освободени и върнати за земеделско ползване.

Рекултивацията обхваща 13 214 м2 от 13 730 м2 общински терени, като 516 м2 са извън контура на техническата рекултивация.

Дейностите, включени в обхвата на рекултивацията, се финансират със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ - за техническата рекултивация и със средства от бюджета на Община Божурище - за биологичната рекултивация.

Биологичната рекултивация се извършва след приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически мероприятия за създаване на условия за затревяване.

Предвид местоположението на старото депо, се предвижда то да бъде рекултивирано за неземеделски нужди. С изпълнение на предвидените мероприятия, нарушената площ от извършваната дейност на депото ще бъде възстановена и приобщена към околния ландшафт с подходящо избрани за условията на района тревни видове.

Биологичната рекултивация обхваща площ от 13214 м2.

Тя ще бъде изпълнена на етапи:

1️ етап - подготовка на почвата за затревяване;

2 eтап - затревяване;

3 етап - отгледни грижи - поддържане на растителността за период от три години.

Източник и снимки: Георги Димов, Фейсбук