Този четвъртък ще заседава Общински съвет-Сливница

389 преглеждания

Вижте проекта на дневен ред

Покана за свикване на редовно заседания на Общински съвет-Сливница е публикувана на сайта на местната администрация. То ще се състои този четвъртък – 30 август, от 14:00 часа в салона на община Сливница – ет.1. Ето докладните и темите, които са включени в проекта на Дневен ред на местния парламент:

1. Докладни записки

Вх. № 84 Относно: Информация за готовността на общинските училища и детски градини за откриване на новата 2018/2019 учебна година - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 85 Относно: Определяне броя на паралелките в общинските училища, броя на групите и средната месечна посещаемост на децата в Детските градини на територията на община Сливница през учебната 2018/2019година - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 86 Относно: Предложение за утвърждаване на средищни училища на територията на община Сливница за учебната 2018/2019 година - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 87 Относно: Даване съгласие за изграждане на паметник на народният поет Иван Вазов в градския парк – кв.11, УПИ I –„ГРАДИНА“ -вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 88 Относно: Разрешаване да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/-ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ за промяна на предназначение на земеделска земя за проектиране и строителство на обект:”DCS/LTE/WI-FI- Базова Станция SFO 165 Алдомировци” в новопредвиден имот с идентификатор №00223.8.36 съгласно скица-проект, представляващ част с площ от 500кв.м. от имот с предходен идентификатор №00223.8.25 в м.”Трохало” по КККР на с.Алдомировци общ.Сливница в нова зона за техническа инфраструктура/Ти/ - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 89 Относно: Искане вх.№07-00-2520/13.08.2018г. от Екатерин Борисов Цветков и Свобода Николаева Цветкова и по повод писмо изх.№АО-1578/03.08.2018г. от Дирекция „Поземлени отношение и комасация” при Министерство на земеделието, храните и горите” за продължаване на процедура по одобряване на подробен устройствен план-изменение на ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхвата на поземлени имоти с идентификатор-00223.251.29 и 00223.251.11 по КККР с.Алдомировци в м.”Мачорин дол” по кадастрална карта и за имот пл.№1159 в строителния полигон на м.”Шишкова” в землището на с.Алдомировци общ.Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 90 Относно: Актуализиране и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сливница за 2018г. - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 91 Относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 92 Относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 93 Относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 94 Относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 95 Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 на ОбС – Сливница за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС на наследниците на Кирил Костадинов Георгиев - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 96 Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 на ОбС – Сливница за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС на Иван Петров Димитров и Димитрина Николова Димитрова - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 97 Относно: Вземане на решение за откриване процедура за отдаване под наем на общински помещения, находящи се на първи етаж на масивна двуетажна сграда, находяща се в УПИ V – кметство, поща, читалище, ресторант,здравен пункт, клуб и магазини с търговска площ от 70 кв.м. и складови помещения от 30 кв.м. от кв.10 по плана на с.Гургулят - вносител: Васко Стоилков – кмет

 Вх. № 98 Относно: Вземане на решение за откриване процедура за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в западната част на масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ I – училище и детски дом с търговска площ от 26 кв.м. и складови помещения от 20 кв.м. от кв.20 по плана на с.Гълъбовци - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 99 Относно: Вземане на решение за откриване процедура за отдаване под наем на общински терен, находящ се в квартал 117 – зона „Г“ по плана на гр.Сливница, съгласно схема на преместваемите обекти и обекти за търговски, и други обслужващи дейности в ЦГЧ - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 100 Относно: Актуализация на бюджета на община Сливница за 2018 г. - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 101 Относно: Даване съгласие за присъединяване на територията на община Сливница към издадените на „Костинбродгаз“ ООД лицензии за разпределение и снабдяване на природен газ - вносител: Васко Стоилков – кмет

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

3. Въпроси към кмета и отговори

4. Разни

EspressoNews