14 точки ще гледа Общински съвет-Своге на септемврийското си заседание

85 преглеждания

Вижте Дневния ред

Редовното заседание ще проведе Общински съвет-Своге на 29.09.2020 г. /вторник/. То е насрочено с начален час 09:30 ч., в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“. Ето и Дневен ред:

1. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г., като в раздел I „Продажби” се включи имот - частна общинска собственост, представляващ придадено място по регулация с площ от 440,00 кв. м., попадащо в УПИ У-54, квартал 12 по подробния устройствен план на мах. „Букет и Коньовци“, село Искрец. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

2. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г. в раздел I „Продажби“ с имот, представляващ УПИ XII - „За обществено обслужване“ с площ 900 кв.м., находящ се в кв.19 по подробния устройствен план на село Искрец, застроен с двуетажна масивна сграда със ЗП 620 кв. м. и РЗП 1021 кв. м., завършена до покрив в груб строеж. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

3. Предложение относно продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи придадени места по регулация с обща площ от 78 кв. м. (60 кв. м.+18 кв. м.), попадащи в УПИ VI-92, квартал 12 по подробния устройствен план на мах. „Скакля“, село Гара Бов. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

4. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 5 години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен с площ от 21 кв. м., находящ се в част от уширение на улица между о.т. 624 и о.т. 684 (републикански път София-Мездра II-16), представляващо пешеходна зона, която е извън платното за движение и под неговото ниво до квартал 174 по подробния устройствен план на гр. Своге, съгласно одобрена схема по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

5. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII- „За търговска дейност и обществено обслужване“ с площ от 205 кв. м. в квартал 175 по подробния устройствен план на гр. Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

6. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VI - „За търговска дейност и обществено обслужване“ с площ от 394 кв. м. в квартал 175 по подробния устройствен план на гр. Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

7. Предложение относно приемане вътрешните компенсирани промени на капиталовите разходи по отделни източници на финансиране за строителство и основен ремонт (вкл. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища), за придобиване на материални и нематериални активи, придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2020 г. на Община Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

8. Предложение относно разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общият размер на бюджета към 30.09.2020 год. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

9. Предложение относно одобряване актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023 г. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

10. Предложение относно утвърждаване на допълнителен списък на новопостъпил служител от Детска градина - с. гара Лакатник, който има право на транспортни разходи през 2020 година. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

11. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г. в раздел I „Продажби“ с имот, представляващ УПИ VI - „За търговска дейност и обществено обслужване“ с площ 394 кв. м., находящ се в кв. 175 по подробния устройствен план на град Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге.

12. Предложение относно изменение Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ВНОСИТЕЛ: Веселин Запрянов - общински съветник.

13. Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин Михайлов - за Кмет на Община Своге

14. Питания.

Източник: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук