14 точки ще разгледа Общински съвет-Драгоман на септемврийското си заседание

340 преглеждания

Вижте Дневния ред

Датата на редовното заседание на Общински съвет-Драгоман за месеца е 20 септември 2019 г. /петък/. То е насрочено с начален час 15:00 ч. и ще се проведе в Заседателната зала на Община Драгоман.

Дневният ред, по който ще премине заседанието, се състои от 14 точки, като сред тях са: приемане на общински план за защита при бедствия на Община Драгоман, приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - собственост на Община Драгоман, отпускане на еднократна парична помощ на нуждаещи се лица.

Ето и Дневния ред:

1. Докладна записка с вх.№100-352/14.08.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на общински план за защита при бедствия на Община Драгоман.

2. Докладна записка с вх.№100-359/20.08.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Даване на предварително съгласие за учредяване възмездно право на присторяване и надстрояване в УПИ VII - за комплексно жилищно строителство, с площ 3088 кв.м., кв.18, гр. Драгоман, община Драгоман.

З. Докладна записка с вх.№Ю0-362/20.08.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - собственост на Община Драгоман.

4. Докладна записка с вх.№100-363/20.08.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Драгоман .

5. Докладна записка с вх.№Ю0-328/18.07.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Учредяване на право на преминаване през общински имоти в землището на с. Цацаровци.

6. Докладна записка с вх.№100-393/12.09.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Драгоман, община Драгоман.

7. Докладна записка с вх.№100-394/12.09.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Промяна характера на собственост съгласно чл.6, ал. 1 от ЗОС на новообразувани имоти от парцел XIV -„за училище, магазин, кметство, МВР, поща, сладкарница и здравен пункт“ с площ от 8943 кв.м. от кв.11 по плана на с. Цацаровци, публична общинска собственост.

8. Докладна записка с вх.№100-398/13.09.2019г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на имот с проектен идентификатор 23409.177.13 в землището на гр. Драгоман.

9.Заявление с вх.№76-0024/15.08.2019г. от Гинка Маркова - Председател на НЧ „Хр. Ботев 1925“, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за закупуване на фолклорни костюми.

10. Заявление с вх.№94-00648/21.08.2019 г. от Бисер Василев, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

11. Заявление с вх.№94-00675/30.08.2019 г. от Мая Борисова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

12. Заявление с вх.№94-00681/03.09.2019 г. от Теодора Арсова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

13. Заявление с вх.№94-00215/15.04.2019 г. от Йорданка Рашкова,  относно: Отпускане на еднократна парична помощ

14. Други

EspressoNews