24 точки ще разгледа Общински съвет-Драгоман на януарското си заседание

754 преглеждания

Вижте Дневния ред

Датата на редовното заседание на Общински съвет-Драгоман за месеца е 30 януари 2020 г. /четвъртък/. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на Общината. Заседанието е насрочено с начален час 15:00 ч. и ще се проведе в Заседателната зала на Община Драгоман, при следния проект за дневен ред:

1. Докладна записка с вх. № ОбС-8/20.01.2020 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС - Драгоман, относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 207 по Протокол № 12 от 17.12.2019 г. на Общински съвет - Драгоман.

2. Докладна записка с вх. № ОбС-9/20.01.2020 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС - Драгоман, относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 211 по Протокол № 12 от 17.12.2019 г. на Общински съвет - Драгоман.

3. Докладна записка с вх. № 100-17/20.01.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов -Кмет на община Драгоман, относно: Проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съгласно чл. 11 от Наредбата за организацията и редът за извършване проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

4. Докладна записка с вх. № ОбС-5/15.01.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов -Кмет на община Драгоман, относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Драгоман за периода 2019-2023 година.

5.  Докладна записка с вх. № ОбС-4/14.01.2020 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС Драгоман, относно: Определяне на представител на община Драгоман в Общите събрания на „СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА –ДРАГОМАН“ АД за мандат 2019-2023 г.

6.  Докладна записка с вх. № ОбС-3/14.01.2020 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС - Драгоман, относно: Изменение и допълнение на Решение № 72 от Протокол № 3 от 30.03.2012 г. на Общински съвет - Драгоман.

7.  Докладна записка с вх. № ОбС-6/15.01.2020 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС - Драгоман, относно: Прегласуване на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Драгоман.

8. Докладна записка с вх. № ОбС-11/23.01.2020 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС - Драгоман, относно: Привличане на юрист за нуждите на Общински съвет - Драгоман.

9. Докладна записка с вх. № 100-24/23.01.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов-Кмет на община Драгоман, относно: Предприета спешна мярка, поради съществуващ риск от прекъсване на транспортната услуга и дофинансиране на Обществен превоз на пътници по Републиканската транспортна схема и Специализирания превоз на ученици на територията на община Драгоман.

10. Докладна записка с вх. № 100-23/23.01.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Предназначение на общински жилища.

11. Докладна записка с вх. № 100-20/23.01.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Отчет за изпълнение на програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Драгоман за 2019 година.

12. Докладна записка с вх. № 100-21/23.01.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Драгоман за 2020 година.

13. Докладна записка с вх. № 100-22/23.01.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Одобряване на идейна скица (проект) за смяна предназначението на УПИ V-за млекосъбирателен пункт, кв. 19 по плана на с. Цръклевци, община Драгоман.

14. Предложение с вх. № 100-19/23.01.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати през IV-то тримесечие на 2019 г. на изборните длъжности по чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и назначени лица по чл. 39, ал. 1 и чл. 46а от ЗМСМА в Община Драгоман.

15. Докладна записка с вх. № ОбС-10/23.01.2020 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС - Драгоман, относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на Кмета на община Драгоман, във връзка с чл. 17, т. 2 от Вътрешните правила за заплатите в общинската администрация при община Драгоман.

16. Докладна записка с вх. № 100-26/23.01.2020 г. от Лидия Кирилова Банкова-Найденова - Председател на МКБППМН, община Драгоман, относно: Приемане на Годишния отчет за 2019 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Драгоман.

17. Докладна записка с вх. № 100-25/23.01.2020 г. от Лидия Кирилова Банкова-Найденова - Председател на МКБППМН, община Драгоман, относно: Приемане на Програма за 2020 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Драгоман.

18. Жалба с вх. № 53-0042/20.01.2020 г. от „ЖЕ – ЕЛ“ ЕООД, относно: Изпълнителния директор на МИГ Сливница-Драгоман.

19. Докладна с вх. № 94-0037/20.01.2020 г. от Земеделски производители на територията на Община Драгоман, относно: Изпълнителния директор на МИГ Сливница-Драгоман.

20. Искане с вх. № 94-0031/15.01.2020 г. от Десислав Григоров Григоров, относно: Ремонт на пътна отсечка в село Круша, община Драгоман.

21. Молба с вх. № ОбС-1/03.01.2020 г. от Красимир Борисов Панов, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

22. Заявление с вх. № ОбС-99/20.12.2019 г. от Цветанка Григорова Кирилова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

23. Заявление с вх. № 94-0026/14.01.2020 г. от Валентина Велинова Донкова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

24. Молба с вх. № ОбС-97/20.12.2019 г. от Мария Генова Балиева, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

EspressoNews