25 точки ще разгледа Общински съвет-Драгоман на юлското си заседание

449 преглеждания

Заседанието е насрочено за последния петък на месеца

Датата на редовното заседание на Общински съвет-Драгоман за месеца е 26 юли 2019 г. /петък/. То е насрочено с начален час 15:00 ч. и ще се проведе в Заседателната зала на Община Драгоман.

Дневният ред, по който ще премине заседанието, се състои от 25 точки, като сред тях са: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Драгоман за 2018 г.; Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Драгоман за 2019 г.; Предложение СУ „Христо Ботев“ и ДГ „Радост“ да бъдат включени в списъка на защитените училища и детски градини; Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица.

Ето и пълният Проект за Дневен ред:

1. Докладна записка с вх.№100-319/09.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Драгоман за 2018 г.

2. Докладна записка с вх.№100-318/09.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на Общинския дълг 2018 г.

3. Докладна записка с вх.№100-322/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Съгласуване, представяне и приемане на предварителен проект за Общ устройствен план(ОУП) на община Драгоман.

4. Докладна записка с вх.№100-323/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Стопанисването на демонтираните осветителни тела и лампи по проект: „Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаление на енергопотреблението на уличното осветление: Проектиране, изпълнение на енергоефективни мерки и енергиен мениджмънт и мониторинг на уличното осветление на територията на община Драгоман.

5. Докладна записка с вх.№100-324/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Предложение СУ „Христо Ботев“ град Драгоман да бъде включено в Списъка на защитените училища.

6. Докладна записка с вх.№100-325/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Предложение СУ „Христо Ботев“ град Драгоман да бъде включено в Списъка на средищните училища.

7. Докладна записка с вх.№100-326/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Предложение ДГ „Радост“ град Драгоман да бъде включено в Списъка на защитените детски градини.

8. Докладна записка с вх.№100-327/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Учредяване на право на прокарване през общински имоти в землището на гр. Драгоман.

9. Докладна записка с вх.№100-328/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Учредяване на право на преминаване през общински имоти в землището на с. Цацаровци.

10. Докладна записка с вх.№100-329/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на общинско помещение - кабинет находящ се в Поликлиниката на гр. Драгоман.

11. Докладна записка с вх.№100-330/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Чуковезер и с. Драгоил, Община Драгоман.

12. Докладна записка с вх.№100-331/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Чуковезер, Община Драгоман.

13. Докладна записка с вх.№100-332/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Владиславци, Община Драгоман.

14. Докладна записка с вх.№100-333/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под аренда на имот с проектен № 81579.36.110 по кадастралната карта на с. Чорул, Община Драгоман.

15. Докладна записка с вх.№100-334/18.07.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Драгоман за 2019 година.

16. Искане с вх.№94-00445//09.07.2019г. от Сашо Борисов, относно: Отпускане на ресурс за поставяне на асфалтова настилка в междублоково пространство.

17. Искане с вх.№94-00466//18.07.2019 г. от Десислав Григоров, относно: Разрешаване на проблема със сметосъбирането и сметоизвозването в с. Круша, община Драгоман.

18. Предложение с вх.№94-00470//18.07.2019 г. от Ангел Лазаров, относно: Подобряване на
пътя от с. Чепърлянци до Чепърлянския манастир „Света Петка“.

19. Докладна записка с вх.№ ОбС - 45/18.07.2019 г. от Методи Методиев - Председател на Общински съвет Драгоман, относно: Отпускане на еднократни парични помощи на родители (настойници) на ученици записали 1-ви клас в СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман.

20. Заявление с вх.№94-00422/02.07.2019 г. от Иван Асенов, относно: Съдействие за обезщетение за унищожена реколта.

21. Заявление с вх.№94-00376/14.06.2019 г. от Ваня Герасимова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

22. Заявление с вх.№48-002/26.06.2019 г. от танцьорите към Клуб за народни хора и танци „Мойто Либе“, с. Габер, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за закупуване на фолклорни облекла.

23. Заявление с вх.№94-00418/01.07.2019г. от Радославка Данчева, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

24. Молба с вх.№94-00471/18.07.2019г. от Василка Младенова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

25. Други.

EspressoNews