29 точки ще разгледа Общински съвет-Драгоман на майското си заседание

233 преглеждания

Вижте Дневния ред

Датата на редовното заседание на Общински съвет-Драгоман за месеца е 15 май 2020 г. /петък/. Това става ясно от покана, публикувана на сайта на Общината. Заседанието е насрочено с начален час 15:00 ч. и ще се проведе в Заседателната зала на СУ „Христо Ботев“, при следния проект за дневен ред:

1. Предложение от Младен Бухегер - Председател на ОбС-Драгоман за провеждане на закрито заседание на ОбС-Драгоман, според препоръките на Централния Кризисен щаб за борба с пандемията от коронавирус Covid-19 на основание чл.28, т. 1 от ЗМСМА и чл.4, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Драгоман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

2. Докладна записка с вх.№ОбС-33/07.05.2020 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС Драгоман, относно: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на ОбС -Драгоман за периода 29.11.2019г. - 20.04.2020 г.

3. Докладна записка с вх.№100-197/04.05.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Трансформиране на част от Целевата субсидия за капиталови разходи на Общината за 2020 г. в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на уличната мрежа.

4.  Докладна записка с вх.№100-176/24.04.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС05М90Р001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“.

5. Докладна записка с вх.№100-201/07.05.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Одобряване на идейна скица (проект) за смяна на предназначението на парцел V от кв. 15 по плана на с. Чуковезер, община Драгоман, с площ от 1800 кв. м., застроен с масивна, двуетажна сграда „кметство" от 160 кв. м.

6. Докладна записка с вх.№100-200/07.05.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Придобиване право на управление върху имот собственост на БАБХ.

7. Докладна записка с вх.№100-192/29.04.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на част от помещение - публична общинска собственост, намиращо се във фоайето на административната сграда на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов" №26 предназначено за монтаж на 1бр. автомат топли напитки с площ 1 кв. м.

8. Докладна записка с вх.№100-191/29.04.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на общинско помещение - кабинет находящ се в Поликлиниката на гр. Драгоман.

9. Докладна записка с вх.№100-190/29.04.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Драгоман, община Драгоман.

10. Докладна записка с вх.№100-198/04.05.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на част от помещение - публична общинска собственост, намиращо се във фоайето на административната сграда на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов" №26 предназначено за монтаж на 1бр. автомат топли напитки с площ 1 кв. м.

11. Докладна записка с вх.№100-205/08.05.2020 г. от Андрей Алексиев Иванов - Кмет на община Драгоман, относно: Рекултивация на поземлен имот с идентификатор 23409.177.8.

12. Докладна записка с вх.№ОбС-22/07.04.2020 г. от Соня Стоянова Дончева - Общински съветник, относно: Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., обн. в ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. и приемане на икономически мерки в подкрепа на хората.

13. Заявление с вх.№94-00201/08.05.2020 г. от Първолетка Варадинова Алексова, относно: Изграждане на подход към улица топик.

14. Доклад с вх.№76-0020/12.02.2020 г. от Народно читалище „Бурел 2013“ с. Ялботина, относно: Отчет за осъществени читалищни дейности на НЧ „Бурел 2013“.

15. Доклад с вх.№76-0022/25.03.2020 г. от Народно читалище „Самообразование 1919“ с. Големо Малово, относно: Отчет за осъществени читалищни дейности на НЧ „Самообразование 1919“.

16. Доклад с вх.№76-0025/30.03.2020 г. от Народно читалище „Христо Ботев 1925“ с. Габер, относно: Отчет за осъществени читалищни дейности на НЧ „Христо Ботев 1925“.

17.  Заявление с вх.№ 94-00189/29.04.2020 г. от Санела Сашова Сандова, относно: Отпускане на еднократна помощ при раждане.

18. Заявление с вх.№94-00195/05.05.2020 г. от Ивана Ангелова Иванова, относно: Отпускане на еднократна помощ при раждане.

19. Заявление с вх.№94-00197/07.05.2020 г. от Петя Георгиева Рангелова, относно: Отпускане на еднократна помощ при раждане.

20. Заявление с вх.№94-00198/07.05.2020 г. от Светлана Антонова Иванова, относно: Отпускане на еднократна помощ при раждане.

21. Заявление с вх.№94-00202/08.05.2020 г. от Йорданка Милчева Денева, относно: Отпускане на еднократна помощ при раждане.

22. Молба с вх.№94-00133/12.03.2020 г. от Емилия Йорданова Жечева, относно: Отпускане на еднократна помощ.

23. Молба с вх.№94-00149/06.04.2020 г. от Емануела Маринова Каменова, относно: Отпускане на еднократна помощ.

24. Заявление с вх.№94-00153/08.04.2020 г. от Антон Богомилов Георгиев, относно: Отпускане на еднократна помощ.

25. Молба с вх.№94-00154/08.04.2020 г. от Костадин Кирилов Величков, относно: Отпускане на еднократна помощ.

26. Заявление с вх.№94-00171/24.04.2020 г. от Ангелина Косенова Миладинова, относно: Отпускане на еднократна помощ.

27. Подписка с вх.№ОбС-29/28.04.2020 г. от жителите на град Драгоман, относно: Изразяване на категоричен протест срещу застрояването в имот УПИ III -822, кв.62, гр. Драгоман, с инвестиционно намерение на фирма „Транс Трейд Груп БГ" за направа на паркинг за паркиране на тежкотоварни автомобили.

28. Жалба с вх.№94-00161/10.04.2020 г. от Михаил  Иванов Михайлов, относно: Предоставяне на имот и непрекомерно извършване на насипи.

29. Други.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук