В последния ден на октомври ще заседава Общински съвет-Драгоман

590 преглеждания

С дневен ред от девет точки

Редовно заседание на Общински съвет – Драгоман ще се проведе на 31 октомври 2018 г. Начало на заседанието е определено за 15:00 ч. в Заседателната зала на Община Драгоман. Проектът за дневен ред включва следните девет точки: 

1. Докладна записка с вх.№100-444/22.10.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на двуетажна масивна общинска сграда - находяща се в с. Калотина, УПИ II- 156 "Общежитие" и Молба с вх.№53-00403/16.10.2018г. от д-р Александър Коцев Колев – Управител на „АК МЕДИКЪЛ“ ЕООД.

2. Докладна записка с вх.№100-448/24.10.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Подкрепа на Инвестиционен проект „Изграждане на съвременен Дома за стари хора чрез ремонт и модернизация на съществуваща сграда в село Калотина, община Драгоман“ на  „АК МЕДИКЪЛ“ ЕООД, по мярка „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, под-мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

3. Докладна записка с вх.№100-443/22.10.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на имот частна община собственост находящ се в с. Калотина.

4. Докладна записка с вх.№100-447/24.10.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Проверка на декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, съгласно чл.11 от Наредбата за организацията и реда за извършване проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ.

5. Докладна записка с вх.№ОбС-68/24.10.2018г. от Методи Методиев—Председател на ОбС Драгоман, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Драгоман.

6. Докладна записка с вх.№ОбС-67/24.10.2018г. от Методи Методиев—Председател на ОбС Драгоман, относно: Провеждане на заседанията на Общински съвет Драгоман и неговите комисии в конферентната зала на СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман, ул.“Кирил и Методий“ №14, за периода след започване и до приключване на ремонта на заседателната зала в сградата на Община Драгоман.

7. Жалба с вх.№94-00671/16.10.2018г. от населението на с. Калотина, с. Беренде извор, с. Чепърлянци относно Лошото състояние на пътната инфраструктура.

8. Заявление с вх.№94-00681/19.10.2018г. от Силвия Александрова Кирилова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

9. Други.

EspressoNews