До края на юли се подават декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ

728 преглеждания

За стопанската 2019/2020 г.

Областна дирекция „Земеделие“ София област уведомява всички собственици на земеделска земя и земеделски стопани, че срокът за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. е 31 юли 2019 г.

Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие декларация, в която посочва формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

Всеки ползвател може да подаде заявление за участие в споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ с приложен опис на имоти за участие в масиви за ползване.

Съгласно чл.37в  ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ  площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище, като „бели петна“.

EspressoNews