МК с финансова подкрепа на проекти в областта на театралното изкуство

225 преглеждания

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни след публикуване на обявата

Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти:

(19.05 - 18.06 2020)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 
На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, ал. 1, т.17 и чл. 27, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерство на културата
 
ОБЯВЯВА СЕСИЯ
 
За финансова подкрепа на проекти за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти.
 
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват културни организации, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.
 
Общата сума за финансиране на проекти е 500 000 /петстотин хиляди/ лева.
 
Проектните предложения се оценяват по следните критерии:
1.        наличие на оригинална авторска театрална идея и актуална сценична интерпретация;
2.        развиване на нови посоки в театралната практика;
3.        реализация от творчески екип, в които преобладават артисти на свободна практика;
4.        експертен потенциал и капацитет на организационния екип;
5.        реализация в алтернативни пространства;
6.        зрителски ресурс и развитие на нови публики.
 
Формулярите за кандидатстване и условията за участие са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата - www.mc.government.bg, в раздел дирекции по изкуство и култура, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Програми и проекти.
Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител само чрез лицензиран пощенски оператор, чрез куриер, по електронен път подписани с електронен подпис или сканирани, на е-mail – mc.theatre@abv.bg.   
 
Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни след публикуване на обявата.
За допълнителна информация на телефони – 02/94 00 914/ 94-00-802.