Общински съвет-Божурище ще заседава на 25 юли

415 преглеждания

Пет точки са предвидени в Дневния ред

Общинският съвет на Божурище ще проведе редовно заседание на 25 юли 2019 г. /четвъртък/, от 10:00 ч. в малкия салон на НЧ „Христо Ботев-1934”. Това информират на официалната страница на Общината.

Ето и Дневния ред на заседанието:

1. Поставяне на скулптурна композиция в парк „Божур”, отбелязваща започване на заселването на гр. Божурище - Докладна записка с рег.№ Д-162/17.07.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

2. Одобряване проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват УПИ II 000273, индустриална и бизнес зона и озеленяванеУПИ IV 000273, индустриална и бизнес зонаквартал 14, м. ”Спорното”, с. Гурмазово и улица с осови точки 144, 145, 146, 147 и изработване на проект за ПУП - ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор по КККР №18174.61.274 местност „Матерка” и поземлен имот с идентификатор по КККР №18174.71.701 /стар идентификатор 18174.71.12/, местност „Спорното”, с. Гурмазово, общ. Божурище.  - Докладна записка с рег.№ Д-164/17.07.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

3. Съгласуване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на подземно трасе на водопровод към обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на Софийска вода” на територията на община Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-163/17.07.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

4. Промяна в състава на Местната комисия по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове (ППЗУПГМЖСВ) – Докладна записка с рег.№ Д-165/17.07.2019 г. Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

5. Разни.

EspressoNews