Общински съвет-Драгоман за мандат 2019-2023 г. с първо редовно заседание

431 преглеждания

Дневният ред включва 14 точки

На 29 ноември 2019 г. /петък/ ще се проведе първото редовно заседание на Общински съвет-Драгоман за мандат 2019-2023 г. Това става ясно от покана, публикувана на официалната интернет страница на местната администрация. Заседанието е от 15:00 ч. и ще се проведе в заседателната зала на Община Драгоман, при следният проект за Дневен ред:

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници.

2. Докладна записка с вх.№ОбС-77/20.11.2019 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС-Драгоман, относно: Избор на заместник-председател на Общински съвет-Драгоман.

3. Докладна записка с вх.№ОбС-78/20.11.2019 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС-Драгоман, относно: Избор на състав на постоянни комисии към Общински съвет-Драгоман.

4. Избор на представител на Общински съвет-Драгоман в Областния съвет за развитие на Софийска област.

5. Докладна записка с вх.№100-451/12.11.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Определяне на представител на Община Драгоман в Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД София.

6. Докладна записка с вх.№ОбС-76/12.11.2019 г. от Младен Бухегер - Председател на ОбС-Драгоман, относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет-Драгоман и неговите комисии за периода 11.05-11.11.2019 г.

7. Докладна записка с вх.№100-450/12.11.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Драгоман от общинска администрация за периода 11.05-11.11.2019 г.

8. Докладна записка с вх.№100-464/21.11.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Одобряване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“, с който се обезпечава авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.005-0006-C01 от 13.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.“ за проект „Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в СУ „Хр. Ботев“ - УПИ I, кв.5, гр.Драгоман, община Драгоман“.

9. Докладна записка с вх.№100-461/20.11.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Вземане на решение за продажба на имот-частна общинска собственост по плана на с.Владиславци.

10. Докладна записка с вх.№100-462/21.11.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Покана-предложение за закупуване на сгради, находящи се в УПИ XVI-635 от кв.24 по плана на гр. Драгоман, община Драгоман.

11.Докладна записка с вх.№100-465/21.11.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Вземане на решение за продажба на имот-частна общинска собственост по плана на с. Начево.

12. Докладна записка с вх.№100-467/21.11.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Съгласие за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Калотина и гр. Драгоман от Консорциум „Страбаг БПА“ ДЗЗД.

13. Заявление с вх.№94-00769/29.10.2019 г. от Мария Балиева, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

14. Други.