Общински съвет-Костинброд с редовно заседание на 25 юли

714 преглеждания

Дневният ред включва 25 точки

На 25.07.2019 г. /четвъртък/ от 16:00 ч., в малкия салон на читалище „Иван Вазов-1947”, Общински съвет-Костинброд ще проведе своето 63-то заседание.

Дневният ред, по който ще премине заседанието, се състои от 25 точки, като сред тях са: Промяна размера на бюджета за 2019 г.; Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г., Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2019/2020 г.; Разрешаване на групи и паралелки с численост под определения минимум в училищата на територията на община Костинброд за учебната 2019/2020 г.

Пълният проект на Дневен ред на сесията е следният:

1. Докладна записка № 93-00-542/15.07.2019 година, относно: Промяна размера на бюджета за 2019 година.

2. Докладна записка № 93-00-544/15.07.2019 година, относно: Приемане  проект за шеста промяна на поименен списък на обектите за придобиване на  ДМА, основен  ремонт  и безобектови машини  и  съоръжения  – централна  доставка  с лимитни  средства   за  2019 година и разшифровката на капиталовите разходи,  финансирани от приходи по § 40-00.       

3. Докладна записка № 93-00-520/05.07.2019 година, относно: Астуализирано разпределение на промените за приходната и разходната част по бюджет 2019 г.

4. Докладна записка № 93-00-519/05.07.2019 година, относно: Одобряване на извършените разходи за командировки но Кмета на Община Костинброд и Председателя на Общински съвет за

II-ро тримесечие на 2019 година.

5. Докладна записка № 93-00-530/12.07.2019 година, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година.

6. Докладна записка№08.00-80/12.07.2019 година, относно: Даване на съгласие за безвъзмезно придобиване от страна на община Костинброд на имот - държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.

7. Докладна записка№ 08.00-81/12.07.2019 година, относно: Вземане на решение за определяне на вида собственост на недвижим имот - общинска собственост.

8. Докладна записка№ 08.00-82/12.07.2019 година, относно: Приемане на цена за продажба на недвижим имот, общинска собственост.

9. Докладна записка № 93-00-356/05.07.2019 година, относно: Опрощаване на неплатени такси за ползавне услугата ,,Домашен социален патронаж“ - гр. Костинброд от патронирани лица.

10. Докладна записка № 93-00-547/15.07.2019 година, относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване, стопанисване и упрваление на част от недвижим имот - общинска собственост.

11. Докладна записка №93-00-539/15.07.2019 година, относно: Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2019/2020 година.

12. Докладна записка №93-00-540/15.07.2019 година, относно: Разрешаване на групи и паралелки с численост под определения минимум в училищата на територията на община Костинброд за учебната 2019/2020 година съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

13. Докладна записка №93-00-543/15.07.2019 година, относно: Вземане на решение за промяна на Решение №911/20.12.2018 година.

14. Докладна записка № 917/15.07.2019 година, относно: Проект за изменение на решение № 451от 27.04.2017 год. на Общински съвет Костинброд относно учредяване на конкурс ,,Млад поет“.

15. Докладна записка № 916/15.07.2019 година, относно: Приемане  отчет за дейността на Общински съвет – Костинброд за периода м. Януари - м. Юни 2019 година.

16. Докладна записка № 93-00-532/12.07.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за жилищно застрояване в поземлен имот 38978.636.19, местност ,,Бачийте“, землище на  гр. Костинброд.

17. Докладна записка № 93-00-533/12.07.2019 година, относно: Изменение на ПР /план за регулация/за промяна на регулационния план на с.Бучин проход за повторвно включване ПИ 000213 по КВС и идентичен с ПИ 38 ДО  кв.7 община Костинброд.

18. Докладна записка № 93-00-534/12.07.2019 година, относно: Изменение на ПР /план за регулация/за промяна на регулационния план на гр.Костинброд по кадастралната карта на града в частта на  УПИ IV-3791 и ,,за озеленяване“ между о.т.662а и о.т.600 кв.167 по плана на Костинброд.

19. Докладна записка № 93-00-535/12.07.2019 година, относно: Изменение на ПР/план за регулация/за промяна на регулационния план на гр.Костинброд по кадастралната карта на града в частта на  УПИ ХХХVII -254,4196 между о.т.83в и о.т.803а кв.19 по плана на Костинброд.

20. Докладна записка № 93-00-536/12.07.2019 година, относно: Изменение на ПР /план за регулация/ за промяна на регулационния план на гр.Костинброд по кадастралната карта на града в частта на  УПИ ХХV – за озеленяване между о.т.552 и о.т.748 кв.195 по плана на Костинброд.

21. Докладна записка № 93-00-537/12.07.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за еднофамилна  жилищна сграда в поземлен имот 070053, местност ,,Над село(Страната)“, землище на с. Петърч, общ. Костинброд.

22. Докладна записка № 93-00-538/12.07.2019 година, относно: Изменение  на ПР/план за регулация/ за промяна на регулационния план на гр.Костинброд по кадастралната карта на градав частт на УПИ I – за училище между о.т. 43  о.т.40, кв. 40 по плана на Костинброд.

23. Докладна записка № 93-00-551/18.07.2019 година, относно: Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на ,,КОМУНАЛКОМЕРС - КОСТИНБРОД“ЕООД - еднолично търговско дружество  със 100 % капитал - собственост на община Костинброд.

24. Докладна записка № 93-00-552/18.07.2019 година, относно: Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на ,,НИВА КОМЕРС“ ЕООД- еднолично търговско дружество  със 100 % капитал - собственост на община Костинброд.

25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

EspressoNews