Общински съвет-Костинброд с редовно заседание на 27 юни

175 преглеждания

Проектът на Дневен ред включва 21 точки

Общински съвет Костинброд ще проведе своето 62-ро редовно заседание. То е насрочено за 27.06.2019 г. / четвъртък / от 16:00 ч., в малкия салон на читалище  „Иван Вазов-1947”, гр. Костинброд. 

Проектът на Дневен ред включва 21 точки:

1. Докладна записка № 93-00-468/17.06.2019 година, относно: Промяна размера на бюджета за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Всички ПК и ИБФ.           

2. Докладна записка № 93-00-466/17.06.2019 година, относно: Приемане  проект за пета промяна на поименен списък на обектите за придобиване на  ДМА, основен  ремонт  и безобектови машини  и  съоръжения  - централна  доставка  с лимитни  средства   за  2019 година и разшифровката на капиталовите разходи,  финансирани от приходи по § 40-00. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Всички ПК и ИБФ.

3. Докладна записка № 93-00-473/17.06.2019 година, относно: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

4. Докладна записка№ 93-00-429/03.06.2019 година, относно: Приемане на цена за продажба на недвижим имот, общинска собственост. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

5. Докладна записка№ 93-00-469/17.06.2019 година, относно: Приемане на цена за продажба на недвижим имот, общинска собственост. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

6. Докладна записка № 93-00-470/17.06.2019 година, относно: Вземане на решение за обявяване на търг с тайно наддаване на възмездно учредяване на строеж върху терен - частна общинска собственост. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

7. Докладна записка № 93-00-471/17.06.2019 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем чрез търг на недвижим имот - общинска собственост. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

8. Докладна записка № 93-00-472/17.06.2019 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем чрез търг на недвижим имот - общинска собственост. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

9. Докладна записка№ 93-00-474/17.06.2019 година, относно: Вземане на решение за признаване правото на собственост и предоставяне на имоти по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, включени в Общинския поземлен фонд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

10. Докладна записка№ 93-00-475/17.06.2019 година, относно: Вземане на решение за признаване правото на собственост и предоставяне на имоти по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, включени в Общинския поземлен фонд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

11. Докладна записка№ 93-00-488/20.06.2019 година, относно: Одобряване на проект за спогодба между община Костинброд и „НИВА“ АД. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

12. Докладна записка №93-00-461/13.06.2019 година, относно: Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2019/2020 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисии по ИБФ и ОНК.

13. Докладна записка №93-00-460/13.06.2019 година, относно: Разрешаване на групи и паралелки с численост под определения минимум в училищата на територията на община Костинброд за учебната 2019/2020 година съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисии по ИБФ и ОНК.

14. Докладна записка № 93-00-462/13.06.2019 година, относно: Предложение за включване на ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч, община Костинброд, в Списъка на средишните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ОНК.          

15. Докладна записка № 93-00-483/19.06.2019 година, относно: Одобряване на проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с .Чибаовци, общ. Костинброд“, с трасе на водопровода – път II-81 София – Лом, път III – 8102 Бучин проход, Дръмша, Дреново и в землището на селата: Землище на Бучин проход през поземлени имоти 07171.0.119, 07171.0.120 Полски пътища, Общинска собственост 07171.0.121 - водни течения и площи държавна собственост, 07171.68.19, 07171.68.20, 0717.68.31, 07171.68.32, 07171.68.34, 07171.68.49, 07171.68.53, 07171.68.54 Ниви частна собственост, 07171.68.30, 07171.68.40, 07171.68.52 - Ниви  общинска собственост, 07171.68.55 Гори в земеделски земи, стопанисвани от общината, 07171.77.182 - Мери и пасища – общинска собственост, 07171.104.10 -гори частна собственост, 07171.104.20, 07171.105.15 – гори държавна собственост и 07171.85.20, 07171.85.17 - ливади частна собственост: землище на с. Дреново през поземлени имоти 23707.0.264 - водни течения и площи общинска собственост, 23707.29.136, 23707.29.116, 23707.29.115 - ливади общинска собственост, 23707.0.134-транспортни територии  общинска собственост, 23707.0.177, 23707.0.142 - полски пътища общинска публична, 23707.0.417 - водни течения и площи държавна собственост, 23707.23.27-гори в земеделски земи, стопанисвани от общината, 23707.72.1 -гори частна собственост, 23707.72.3 - горски пътища държавна собственост, 23707.72.4, 23707.72.5 - гори държавна собственост: Землище на с. Дръмша  през поземлени имоти 23844.0.135, 23844.0.53, 23844.0.114, 23844.0.401 -полски пътища общинска собственост, 23844.0.45 - транспортни територии общинска собственост, 23844.0.306 - ливада държавна собственост, 23844.21.9, 23844.21.10-ливада частна собственост, 23844.12.104 - ливади общинска собственост: Землище на Понор през поземлени имоти  57529.0.20, 57529.25.4, 57529.0.120 гори държавна собственост, 57529.0.21- полски пътища общинска собственост, 57529.0.25, 81356.0.39, 57529.0.24, 57529.0.158 - водни течения и площи общинска собственост, 57529.0.30 - полски пътища общинска собственост, 57529.0.166, 57529.19.18, 57529.19.72, 57529.19.89 - ниви общинска собственост, 57529.19.48, 57529.19.68, 57529.19.69 – ниви частна собственост: Землище на Чибаовци през поземлени имоти 81356.0.23 - мери и пасища общинска собственост, 81356.0.39 - водни течения и площи общинска собственост,  81356.39.4, 81356.39.12 -  ниви частна собственост, 81356.64.3- гори частна собственост. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

16. Докладна записка № 93-00-484/19.06.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за еднофамилна  жилищна сграда в поземлен имот 320028, местност „Уздровица“, землище на с. Голяновци, общ. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

17. Докладна записка № 93-00-485/19.06.2019 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за еднофамилна  жилищна сграда в поземлен имот 322040, местност „Уздровица“, землище на с. Голяновци, общ. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

18. Докладна записка № 93-00-486/19.06.2019 година, относно: Допускане за изработване на проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / за елементи на техническата инфраструктура – за водопровод и канал по общински земеделски път 38978.406.1 да имот 38978.500.1 по кадастралната карта на Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

19. Докладна записка № 93-00-487/19.06.2019 година, относно: Изменение на ПР / план за регулация / за промяна на регулационния план на гр. Костинброд по кадастралната карта на града в частта на  УПИ VII- 495 и VIII - 494 между о.т.198 и о.т.814 кв.15 по плана на Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

20. Докладна записка № 93-00-492/21.06.2019 година, относно: Изменение на Решение №906 от 07.12.2018 година на Общински съвет-Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.    

EspressoNews