Общински съвет-Костинброд ще заседава онлайн днес

853 преглеждания

Дневният ред включва 10 точки

Десет точки ще разгледа Общински съвет-Костинброд на днешното си заседание. То е насрочено за 16:00 ч. и ще се проведе онлайн. Ето и всички точки от Дневния ред:

1. Докладна записка № 93-00-715/01.12.2020 година, относно: Издаване на Запис на заповед за ДДС по авансово плащане на дейности по проект на Община Костинброд с договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.002-0021-C01 от 13.03.2020 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ - гр. Костинброд находящ се в УПИ - I, кв.88 по действащия ПУП на гр. Костинброд, общ. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

2. Докладна записка № 93-00-716/01.02.2020 година, относно: Издаване на Запис на заповед за авансово плащане на дейности по проект на Община Костинброд с договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.002-0021-C01 от 13.03.2020 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ - гр. Костинброд находящ се в УПИ - I, кв.88 по действащия ПУП на гр. Костинброд, общ. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

3. Докладна записка №93-00-722/02.12.2020 година, относно: 1. План сметката за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2021 г. 2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия през 2021 г. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ и ТТСУ.

4. Докладна записка №93-00-725/02.12.2020 година, относно: Вземане на решение за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2021 г. на юридически лица ползващи сграден фонд, предоставен от община Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ и ТТСУ.

5. Докладна записка №93-00-726/02.12.2020 година, относно: Освобождаване на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ /СДОХЗ/, предоставящ услугата Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания от заплащане на такса за битови отпадъци. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ и ТТСУ.

6. Докладна записка №93-00-723/02.12.2020 година, относно: Даване на съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Костинброд и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемия от COVID -19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

7. Докладна записка №93-00-708/25.11.2020 година, относно: Приемане на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Костинброд на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисии по ИБФ и ОНК.          

8. Докладна записка №93-00-721/02.12.2020 година, относно: Приемане на Програма за Енергийна ефективност на Община Костинброд за 2021-2025 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

9. Докладна записка №93-00-724/02.12.2020 година, относно: Подготовка на проектно предложение на община Костинброд по процедура BG05M9ОP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ и МС.     

10. Докладна записка №93-00-728/04.12.2020 година, относно: Вземане на решение за промяна на устава на еднолично търговско дружество „НИВА КОМЕРС“ ЕООД и даване на съгласие за обявяване на конкурс за изп. директор на дружеството в изпълнение на разпоредбата на §3, ал.4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ и ТТСУ.

Източник: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук