Общински съвет-Своге с редовно заседание на 16 септември

222 преглеждания

10 точки са предвидени в Дневния ред

На 16 септември 2019 г. /понеделник/ ще заседава Общински съвет-Своге. Заседанието ще се проведа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“, с начален час 16:00 ч., а Дневният ред включва 10 точки:

1. Предложение относно избиране на временно изпълняваш длъжността „кмет на община“ и „кмет на кметство“ във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2. Предложение относно приемане информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2019 година на Община Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3. Предложение относно приемане компенсираните промени на капиталовите разходи и придобиването на нови активи по отделни източници на финансиране за строителство и основен ремонт (вкл. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища), за   придобиване на материални и нематериални активи, придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2019 г. на Община Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4. Предложение относно промяна в общия размер на бюджета към 30.09.2019 г. от преизпълнение на собствени приходи и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

5. Предложение относно утвърждаване на допълнителен списък на новопостъпили служители от Детски градини в Община Своге, които имат право на транспортни разходи през 2019 година. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

6. Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

7. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства но реда на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение № 121, Протокол № 29 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 26.04.2013 г. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

8. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ XXXIV - „Озеленяване“ с площ от 97,00 кв.м. находящ се в квартал 70 по подробния устройствен план на град Своге. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

9. Предложение относно даване съгласие за учредяване право на преминаване през  поземлен имот - общинска собственост, с идентификатор 62414.44.8 с площ от 7616 кв.м., десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване: пасище, с трайно предназначение на територията: земеделска, находящ се в землището на село Редина, за осигуряване на достъп до имот, собственост на „Теленор България“ ЕАД, представляваш поземлен имот с идентификатор 62414.44.5 с площ от 1306 кв.м., десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване: пасище, с трайно предназначение на територията: земеделска, находящ се в землището на село Редина. ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

10. Питания.

EspressoNews