Отварят офертите за общественa поръчкa във Враца

155 преглеждания

Вижте подробности

На 08 май, от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект № ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“, процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година“.

Процедурата е открита с Решение № 1288/01.04.2019 година, публикувано в РОП на 03.04.2019 година с уникален номер: 00814-2019-0013 и публикувано обявление в Официален вестник на Европейския съюз с уникален номер: 2019/S 066-154634 от 03.04.2019 година и Решение № 1327 от 04.04.2019г. за одобряване на обявление за изменение публикувано в Официален вестник на Европейския съюз с уникален номер: 2019/S 070-166186 от 09.04.2019 година.

EspressoNews