Свогенското НЧ „Градище 1907“ отчете дейността си за 2018 г.

341 преглеждания

Приета е план-програмата за 2019 г.

НЧ „Градище 1907“ гр. Своге проведе редовно Общо събрание на своите членове. Събранието бе председателствано от Председателя на читалищното настоятелство и заместник-кмет на Община Своге Нина Копринджийска. Бяха представени и приети от Общото събрание отчет за дейността на читалището през изминалата година, отчет на Проверителната комисия, план-програма за работа на читалището за 2019 г. и проекта за бюджет.

Особено внимание бе отделено на изпълнявания в момента проект „Ремонт и изграждане на латентно отопление, оборудване и обзавеждане на НЧ „Градище 1907“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00879 от 25.02.2019г., сключен между читалището и Държавен фонд „Земеделие“. Проектът е финансиран от „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. С реализацията на проектните дейности ще бъдат закупени и монтирани чисто  нови 250 броя столове в големия салон на читалището, изцяло ще бъде подменена отоплителната система. Благодарение на допълнително  отпуснати средства от Община Своге, ще бъдат закупени още 160 броя столове с цел използване на цялостния капацитет на залата, ще бъде обновена подовата настилка, както и ще бъде извършен ремонт на сцената. Благодарение на кмета на общината Емил Иванов беше извършен цялостна рехабилитация на покривното пространство, беше оборудвана и ремонтирана новата репетиционна зала. Предстоят ремонтни дейности през 2019 г. на гримьорните и съблекалните в читалището.

Специални благодарности към кмета на общината бяха изказани от Председателя на читалището Нина Копринджийска и неговия секретар Аделина Ангелова, за финансовата подкрепа и съдействие към дейността и поддържането на материално- техническата база на НЧ „Градище 1907“.

EspressoNews

Снимки: Община Своге