Със Заповед на Областния управител, периодът от 5 април до 30 ноември е определен за пожароопасен

727 преглеждания

Вижте пълния текст на Заповедта

Със Заповед на Областния управител на Софийска област Илиан Тодоров периодът от 5 април 2019 г. до 30 ноември 2019 г. е определен за пожароопасен на територията на областта. Ето и пълния текст на заповедта:

"На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията , чл. 137, ал.1 и ал.2 от Закона за горите, чл.64 от Закона за защита при бедствия, Наредба № 8/ 11.05.2012г. за условията и реда за зашита на горските територии от пожари, както и осигуряване на пожарната безопасност за защита на населението, опазването на частната, общинска и държавна собственост и във връзка със зачестилите пожари на територията на Софийска област, НАРЕЖДАМ:

1. Определям пожароопасен период за територията на Софийска област от 05.04.2019 г. до 30.11.2019 г.

2. През този период държавните горски стопанства, държавните лобни стопанства, директорите на природните паркове и общинските  звена,  управляващи горски територии общинска собственост да поддържат повишена бдителност и активност на персонала.

3.  С цел недопускане на палежи в защитените територии, както и в земеделски земи, гори и частни дворове, следва да се засили наблюдението и се осъществява постоянен контрол за недопускане изгарянето па стърнища, сухи треви, крайпътни ивици.

4. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.

5. Ръководителите на сдруженията на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за условията на пожарната безопасност  в  горските територии  преди  всяко пребиваване в тях.

6. Кметовете на общини да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарната безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случаи на пожар.

7. Органите на ПБЗН и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите самостоятелно  или съвместно  да  осъществят  контрол  по  изпълнението  на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските масиви.

8. Органите на ПБЗН и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските и полските територии, които не отговарят на изискванията на пожарната безопасност.

9. В срок от 24 часа, след възникването на горски пожар наличната информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителна агенция по горите в ТП ДГС/ ДЛС и ОГП, както и да се информират оперативните дежурни към Областна администрация на Софийска област на тел.02/9861219 и 0889204426.

10. Физическите лица преминаващи или  пребиваващи  в  горските  територии, да  спазват правилата за пожарната безопасност в тях.

11. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии л оставянето без надзор.

12. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.

13. Директорите на Северозападно държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие към МЗХ да сведат настоящата заповед до знанието на Директорите на териториалните поделения на ДГС/ДЛС, намиращи се на територията на Софийска област.

14. Кметовете на общини да сведат настоящата заповед до знанието на общинските звена , управляващи горски територии общинска собственост.

15. Привеждане в действие плановете за ограничаване на бедствия от пожари, както и готовност на доброволните формирования.

Настоящата заповед да се оповести публично на интернет страниците на Областна администрация на Софийска област, Изпълнителна агенция по горите, Регионална агенция по горите-София и общините от Софийска област.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, до директорите на Северозападно държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие към МЗХ, Директора на РДГ-София, до кметовете на общините в Софийска област и за сведение до Регионална дирекция ПБЗН-София.

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.

ИЛИАН ТОДОРОВ

Областен управител на Софийска област"

EspressoNews