Шест общини обхваща находище за метални полезни изкопаеми „Златуша“

1519 преглеждания

Шест общини обхваща находище за метални полезни изкопаеми „Златуша“ намиращо се в Западна България. Министерство на енергетиката с разрешение № 486/19.07.2018 г. публикувано в Държавен вестник No69/21.08.2018 г. позволява да се извърши търсене и проучване на метални полезни изкопаеми на площ 194,3 кв. км.

Предвидената за прочуване площ покрива цялостно или частично територията на следните общини: Столичната община (област София-град), общини Драгоман, Сливница и Божурище (Софийска област); общини Брезник и Перник (област Перник).

В интернет може да се намерят няколко източника на информация, но те са чисто протоколни относно разрешителни, становища и новини за смяна на фирмите собственици на разрешителното (лиценз) за проучване. По-подробна информация може да се намери на интернет страницата на Velocity Minerals и няколко карти на интернет страницата на Raiden Resources.

Според думите на мениджър Валентин Бухов на провелата се в с. Златуша информационна среща на 07.03.2024г, фирмата извършваща първоначалното проучване е Кабири (или Кибела) минералс. Тази фирма няма интернет сайт в който да може да се намери информация за проекта и етапите на неговото изпълнение.

Така се оказва, че случайно или не в достъпното интернет пространство не се публикува информация за територията подложена на проучване, места за сондиране и бъдещето на проекта, при положение, че бъдат открити икономически изгодни залежи за разработване.

Поради тази липсата на информация се наложи да се изработи карта на цялата площ предвидена за проучване:

Karta1_All_view_Zlatusha_area_street map

Допълнително е създадена интерактивната карта за илюстрация на находище „Златуша“ в Google maps. Картата ще се допълва с нова постъпваща информация своевременно.

Местата на проучвателните сондажи са публикувани в становище No399/23.09.2021г на НСЗП към МОСВ относно преценка за необходимост от Оценка за съвместимост (ОС) с целите за опазване на Натура 2000.

Сондажите се намират в района на с. Златуша (общ. Божурище) и са на дълбочина от 200 до 350 метра. Ще се изпълнят на две фази отбелязани с червено и жълто на картата. 

Karta2_Zlatusha_vill

Вероятно проучвателните сондажи в цялата площ ще бъдат повече, но за техния брой, дълбочина и най-вече местоположение няма информация за момента.

От общата сондажна площ са изключени площи в близост до селата Пожарево (общ. Божурище) и Драготинци (общ. Сливница).

Karta3_Pozharevo_vill

Karta4_Dragotintsi_vill

Поради липсата на официална информация са използвани ограничени ресурси налични в официални текстови документи в интернет към дата 09.03.2024г. Следователно трябва да се има предвид, че сега изработените карти са илюстративни и не са официални документи.

Авторът на статията, доц. д-р Йордан Кошев e магистър по биология, доктор по зоология и доцент по екология и опазване на екосистемите в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. 24 години работи в сферата на консервационната биология, по-конкретно в проучване и опазване на бозайниците. Изразеното лично мнение не ангажира по никакъв начин ИБЕИ и БАН. д-р Йордан Кошев е член на Консултативния съвет на Гражданско сдружение „Заедно за Божурище“.

Източник и снимки: доц. д-р Йордан Кошев

Как и защо да храним пойните птици през зимата?
Дивите животни, населяващи територията на община Божурище

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук