Последни новини

МИГ „Костинброд-Своге“ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDN001-19.422
костинброд, общество

МИГ „Костинброд-Своге“ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDN001-19.422

*По подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”