21 точки ще гледа Общински съвет-Своге на редовното си заседание

700 преглеждания

Вижте подробен Дневен ред

31 октомври 2018 г. /сряда/ е датата на редовното заседание на Общински съвет-Своге за месеца. То е насрочено с начален час 9:30 и ще се проведе в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“  при следния Дневен ред:

1. Предложение относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София, насрочено за 13.11.2018 г.

2. Предложение относно определяне броя на учениците в паралелката от Държавния план-прием в VII клас – профил „Чужди езици“ – Английски език клас в СУ „Иван Вазов“ гр. Своге за учебната 2018/2019 година.

3. Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация.

4. Предложение относно Изменение на Решение No 731 по Протокол No 50 от заседание на Общински съвет Своге проведено на 09.08.2018 г.

5. Предложение относно Изменение на Решение N 425 по Протокол No 33 от заседание на Общински съвет Своге проведено на 30.06.2017 г.

6. Предложение относно компенсирани промени на капиталови разходи по отделни източници на финансиране за строителство и основен ремонт (вкл.за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища), за придобиване на материални и нематериални активи, придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2018 г. на Община Своге

7. Предложение относно разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общият размер на бюджета към 31.10.2018 год.

8. Предложение относно утвърждаване на допълнителен списък на новопостъпили служители от Център за обществена подкрепа и Детска градина – с. Искрец, които имат право на транспортни разходи през 2018 година.

9. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства по реда на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение No 121, Протокол N 29 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 26.04.2013 г.

10. Предложение относно съгласуване на предложение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на Плана за улична регулация (ПУР) за намаляване на ширината от 6м на 45м на улица в участъка от о.т. 1440 до о.т. 1443 между квартали 43 и 183 в обхват на УПИ I-235 в кв. 43.

11. Предложение относно съгласуване на предложена схема за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ — павилион за кафе и закуски в уширение на улица (съществуващ тротоар) с 0.т.547-548-549-550 (републ.път I-ри клас София-Мездра) до кв.152 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Своге, община Своге, Софийска област.

12. Предложение относно се допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел V „Под наем“ се включи част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение (училищна лавка) с площ от 20,94 кв.м., находящо се в сградата на СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге, попадаща в УПИ ІІ – „За училище“, квартал 54 по подробния устройствен план на град Своге.

13. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел V „Под наем“ се включи част от имот – публична общинска собственост, представляваща: две помещения с обща площ от 28,00 кв.м. (14 кв.м. + 14 кв.м.), предназначени за аптека, находящи се на първия етаж в комбинирана сграда (Здравна служба, Кметство и АТЦ), попадаща в УПИ VІ – „За кметство и обществено обслужване“ в кв. 29 по ПУП на с. Владо Тричков.

14. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г., като в раздел I „Продажби“ се включи имот – частна общинска собственост, представляващ 6,00 (шест) кв. м., придадени по регулация към УПИ III-„За училище, киносалон и младежки дом“, находящ се в квартал 3 по подробния устройствен план на село Батулия.

15. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Гара Бов.

16. Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на терен, находящ се в кв. 107 по ПУП на гр. Своге.

17. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 21,430 кв.м., находящо се на първи етаж от масивна четириетажна сграда със застроена площ от 243,21 кв.м., попадаща в УПИ І - "За административен търговски комплекс" в квартал 105А по подробния устройствен план на град Своге.

18. Предложение относно приемане на допълнителен годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Своге за 2018 г.

19. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Своге за периода 01.01. - 30.06.2018 година.

20. Отчет за дейността на Общински съвет Своге и неговите комисии за периода 01.01. - 30.06.2018 година.

21. Питания.

EspressoNews